Graficzny nagłówek podstrony

Piecza Zastępcza

Piecza zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.  Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie zajmują się udzielaniem pomocy rodzinom zastępczych w formie świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, zawieraniem umów na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzicom biologicznym, pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach, udzielaniem pracy socjalnej. Pracownicy przygotowują rodzinę zastępczą do przyszłych zadań, udzielają rodzinom zastępczym wsparcia w rozwiązywaniu aktualnych problemów, przekazują informacje o istotnych sprawach dotyczących dziecka itp. Ponadto współpracują z takimi instytucjami jak Organizator Pieczy Zastępczej, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Typy rodzin zastępczych

Rodzina zastępcza:

 • Spokrewniona – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie
  lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra),

 • Niezawodowa – może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi
  lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem,

 • Zawodowa – to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Jeżeli umowę zawierają małżonkowie  jeden z nich, wskazany w umowie, otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Czas trwania umowy: minimum 4 lata.

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje  świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Wysokość przysługujących świadczeń:

 • 660,00 zł miesięcznie -  w przypadku  dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

 • 1.000,00 zł miesięcznie  -  w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 200 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania :

 • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 • na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r o postępowaniu  w sprawach nieletnich.

Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000,00 zł miesięcznie, a rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego nie niższą niż kwota 2.600,00 zł miesięcznie.

Usamodzielnianym wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą udziela się pomocy:

 • pieniężnej na kontynuowanie nauki,

 • pieniężnej na usamodzielnienie,

 • na zagospodarowanie,

 • w uzyskaniu zatrudnienia,

 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych                                                

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat  (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową zawodową , rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo terapeutyczną).

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, w wysokości nie mniej niż 500 zł miesięcznie, przysługuje osobom usamodzielnianym , jeżeli kontynuują naukę w szkole, uczelni, zakładzie kształcenia nauczycieli, na kursach lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej  jednak niż do 25 roku życia.

Asystent rodziny

Rola asystenta rodziny polega na wzmożonej pracy z rodziną w celu niwelowania jej słabych punktów, nauczeniu jej zachowań, czynności- niejednokrotnie podstawowych- tak, aby możliwe było zbudowanie bądź odbudowanie normalnego funkcjonowania rodziny,
a pozostawienie w niej dziecka nie zagrażało jego rozwojowi.

Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina na podstawie art. 190 zleciła organizację pracy z rodziną.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 135 ze zm.).

Na terenie Miasta Leszna funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza – Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny, która mieści się w Lesznie przy ul. Lipowej 33, tel. (65) 520-63-37.

Naborem na kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej, oraz szkoleniem rodzin zastępczych zajmuje się Organizator Pieczy Zastępczej w Lesznie przy ul. Jana Matejki 8, tel. (65) 520-65-74.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5, Zespół ds. Pieczy Zastępczej (pok.17), tel. (65) 520-70-46, 529-58-47, (wew. 131) fax. 529-96-12, e-mail:mopr@leszno.pl

Opublikował: MOPR Leszno kontakt: mopr@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk