Graficzny nagłówek podstrony

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne porady prawne tylko mailowo - komunikat z dnia 16.03.2020r.

AKTUALIZACJA Z DNIA 01.04.2020

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),  uprzejmie informujemy o  zawieszeniu udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobiście od 13.03.2020 do 25.03.2020 roku 14.04.2020 roku. Lokale w tym czasie będą nieczynne.

W tym okresie porady prawne będą udzielane jedynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail).

Udzielanie pomocy w wyżej przedstawiony sposób będzie przebiegać analogicznie jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej proszone są o przygotowanie stosownego zapytania (z uwzględnieniem przedstawienia stanu faktycznego) w formie e-mail i przesłania je na adres brzezniczak@leszno.pl

Osobom zainteresowanym uzyskaniem porady prawnej w tej formie przypominamy, że w razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wzór wniosku dostepny poniżej w plikach do pobrania lub pod adresem e-mail brzezniczak@leszno.pl.

 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z harmonogramem udzielania pomocy

 1. Punkt nr 1 - Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  - Nieodpłatnej miediacji - Fundacja Honeste Vivere

  Szkoła Podstawowa nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1.
  Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
  Poniedziałek – piątek – 15:00 do 19:00
 2. Punkt nr 2 - Nieodpłatnej pomocy prawnek - Adwokaci i radcy prawni

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie, Aleje Zygmunta Krasińskiego 2.
  Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
  Poniedziałek – piątek – 15:00 do 19:00
 3. Punkt nr 3 - Nieodpłatnej pomocy prawnej - Fundacja Honeste Vivere

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową Fundację Honeste Vivere - budynek dla organizacji pozarządowych w Lesznie, ul. Jana Dąbrowskiego 45a.
  Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
  • w poniedziałki i środy w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz
  • we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 12:00

Szczegółowe opisy poszczególnych form pomocy (nieodpłatna mediacja, nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) wraz z wyszczególnieniem osób, które mogą z nich skorzystać, znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

NOWOŚCI:

 • UPRAWNIENI

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).

 • ZAPISY NA PORADY

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem 65 529 81 00 lub mailowo pod adresem brzezniczak@leszno.pl.

 • FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem (art. 8 ust. 8 ustawy).

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przepis daje możliwość zorganizowania wizyty w miejscu do tego dostosowanym, czyli przykładowo w takim miejscu urzędu gminy lub powiatu, które zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt wspierający porozumienie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ponadto daje podstawę do umówienia osoby uprawnionej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłumacza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogodną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą środki porozumiewania się na odległość, ze względu na posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspomagającego połączonego z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.

Inne formy i punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniżej, w plikach do pobrania, znajduje się pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców miasta Leszna.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-04-01 15:01:48
0 Koszyk