Nieodpłatna pomoc prawna

Aktualizacja dotycząca punktów specjalistycznych

   Od 2 stycznia 2023 r. udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacja na terenie Miasta Leszna odbywać się będzie w dwóch punktach.

 

Na terenie Miasta Leszna

Gdzie i kiedy?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Miasta Leszna, po wcześniejszym zapisaniu się osoby uprawnionej pod numerem 65 529 81 00 będzie udzielana stacjonarnie w dwóch poniższych punktach:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 -  Aleje Zygmunta Krasińskiego 2 w Lesznie (wejście od Nowego Rynku)
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  prowadzony przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
  od poniedziałku do piątku od 15.00 do 19.00,
 • Budynek dla organizacji pozarządowych - ul. Jana Dąbrowskiego 45a w Lesznie
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie
  w poniedziałki od godz. 13.00 do 17.00,
  we wtorki od godz. 8.00 do 12.00,
  w środy od 13.00 do 17.00,
  w czwartki od 8.00 do 12.00,
  w piątki od 8.00 do 12.00.

UPRAWNIENI 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • ZAPISY NA PORADY

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod numerem 65 529 81 00

 • FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem (art. 8 ust. 8 ustawy).

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przepis daje możliwość zorganizowania wizyty w miejscu do tego dostosowanym, czyli przykładowo w takim miejscu urzędu gminy lub powiatu, które zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt wspierający porozumienie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ponadto daje podstawę do umówienia osoby uprawnionej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłumacza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogodną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą środki porozumiewania się na odległość, ze względu na posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspomagającego połączonego z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.