Wolontariat w Lesznie

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak,  informuje o możliwości odbycia w Urzędzie Miasta Leszna wolontariatu.

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Wolontariuszem jest  każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Celem Wolontariatu jest:

  1. czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Urząd programów wspierających zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych;
  2. poznanie przez Wolontariusza zasad funkcjonowania i działań realizowanych przez Urząd;
  3. aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego uczestników Wolontariatu w Urzędzie;
  4. wsparcie merytoryczne przez Wolontariusza zadań realizowanych przez wydziały/biura Urzędu, w tym udział w działaniach, wydarzeniach i imprezach realizowanych przez Urząd.

Dla kogo Wolontariat:

Do wolontariatu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, w szczególności uczniowie, studenci, absolwenci uczelni wyższych, doktoranci oraz słuchacze szkół policealnych. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Po odbyciu wolontariatu każdy Wolontariusz otrzyma pisemne zaświadczenie  o wykonaniu świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych przez niego prac.

Dokumenty jakie należy złożyć

Formularz zgłoszeniowy - wzór dostępny poniżej w plikach do pobrania.

Jak złożyć dokumenty?

Każda osoba ubiegająca się o udział w Wolontariacie wypełnia formularz zgłoszeniowy i przekazuje do miejsca wskazanego w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje:

Milena Burda,

Biuro Kadr i Płac,

64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 27, 

tel. 65 529 81 34,

e-mail: mburda@leszno.pl ,

pn.-pt. 7:30-15:30

Pliki do pobrania