Graficzny nagłówek podstrony

Stypendium refundujące część kosztów przewodów doktorskich

Pomoc materialna dla doktorantów pracujących na terenie miasta Leszna.

Stypendium ma na celu wspieranie zdobywania stopnia naukowego doktora poprzez częściowe refundowanie kosztów przewodu doktorskiego.

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  • Ma otwarty przewód doktorski;
  • Pracuje na terenie Miasta Leszna w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jeden rok przed złożeniem wniosku;
  • Jego średni miesięczny dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie jest wyższy od 4 krotnego minimalnegowynagrodzenia ogłoszonego w danym roku w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2002 r. Nr. 200, poz. 1679 ze zm.).

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna, od 1 października do 31 października każdego roku kalendarzowego. Dodatkowe informacje: pod numerem tel. 65 529 81 63 - p. Beata Baraniak

Opublikował: Agnieszka Idczak kontakt: aidczak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-04-07 10:48:52
0 Koszyk