Rodzina 3+

Karta Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej

Karta Dużej Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny

 

Karta Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej

Co to jest?

Karta Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej wydawana jest na podstawie uchwały Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Prorodzinnego "Karta Leszczyńskiej Rodziny" oraz uchwały nr LII/714/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.09.2018r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Prorodzinnego "Karta Leszczyńskiej Rodziny". Program jest wyrazem polityki prorodzinnej realizowanej przez Miasto Leszno i ma na celu wsparcie rodziny, a w szczególności rodziny wielodzietnej.

Karta Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej ułatwia rodzinom posiadającym trójkę i więcej dzieci korzystanie na preferencyjnych warunkach z oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i sportowej Miasta Leszna, jednostek organizacyjnych Miasta oraz Podmiotów przystępujących do Programu. Ponadto uprawnionymi do korzystania z Programu "Karta Leszczyńskiej Rodziny" są rodziny z dzieckiem/dziećmi posiadającymi orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na liczbę dzieci w rodzinie. Lista ulg dostępna poniżej, w plikach do pobrania.

Kto i jak może ubiegać się o wydanie karty?

Karta Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczeń wieku pozostających pod opieką rodzica .

Do wniosku należy dołączyć:

  • W przypadku rodzin zastępczych kopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia w rodzinie zastępczej.
  • W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia , dokument potwierdzający kontynuację nauki.
  • W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy przedłożyć do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia dokument tożsamości i orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności . Karta zostaje wydana na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • W przypadku rodzinnego domu dziecka/ placówki opiekuńczo/wychowawczej typu rodzinnego należy przedłożyć do wglądu kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka
  • W przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem

Wydanie karty

Karty wydaje się po dokonaniu weryfikacji wniosku pod względem zamieszkiwania na terenie Miasta Leszna i opłacenia podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Lesznie.

Rodziny nie figurujące w Rejestrze mieszkańców miasta Leszna zobowiązane są przedstawić dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania na terenie miasta Leszna.

Wniosek o przyznanie Karty należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Wałowa 5, pokój 14 (1. piętro), tel. 65 529 81 69. Wzór wniosku dostępny poniżej, w plikach do pobrania.

Karta Dużej Rodziny

Czym jest, jakie daje przywileje i jak działa - szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Od 1 stycznia 2019r. prawo posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci, bez względu na ich wiek. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą Rodzinny Dom Dziecka.

Poniżej, w plikach do pobrania, wzór wniosku o wydanie tej karty, a także wzory oświadczeń i inne wyjaśnienia.

Od 9 czerwca 2021 r. wyświetlanie Karty Dużej Rodziny możliwe jest tylko w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby którym przyznano prawo do Karty Dużej Rodziny i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka, mogą od 9 czerwca 2021 r.  wyświetlać KARTĘ DUŻEJ RODZINY w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny.

Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduję się mapa partnerów Karty Dużej Rodziny wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Członkowie rodzin niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) kart.

Zachęcamy do pobrania aplikacji mObywatel. 

Wielkopolska Karta Rodziny

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Wszelkie informacje na temat Wielkopolskiej Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie: http://www.rops.poznan.pl

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Zakres  oferty, dostępny jest na stronie:  https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/ 

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w  Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna,ul. Wałowa 5 ,I p. pok. Nr 14, tel. 65 529 81 69

Pliki do pobrania