Graficzny nagłówek podstrony

Program Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Beneficjentami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księga wieczystą.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

  1. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji,
  2. instalacja urządzeń: kotły  na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,  wraz z przyłączami,
  3. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne (dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki),
  4. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Terminy i sposób składania wniosków

W 2019 roku nabór wniosków rozpoczął się 21 stycznia. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do 30 czerwca 2027r. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

  1. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta dostępny na stronie: www.portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl
  2. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW).
  3. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.

Kontakt

Pytania prosimy kierować do WFOSiGW w Poznaniu pod nr telefonu: 61 845 62 24, 61 845 62 28, 61 845 62 21. Bardziej szczegółowe informacje dostępne sa także na stronie: www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-10-17 07:58:50
0 Koszyk