Graficzny nagłówek podstrony

Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ w Lesznie realizowany będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. J. Korczaka 5.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje : matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie to przysługuje w kwocie 500zł miesięcznie na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800zł lub 1200zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji sys-temów zabezpieczenia społecznego.

Gdzie można złożyć wniosek?

 Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Lesznie ul. J. Korczaka 5 , pok. Nr 9

Godziny przyjmowania wniosków w miesiącu kwietniu 2016r.

 • Poniedziałek 8.00 - 18.00
 • Wtorek 8.00 – 16.00
 • Środa 8.00 – 16.00
 • Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 16.00
 • Sobota 9.04.2016r. od 8.00 do 13.00

Jak złożyć wniosek on-line?

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie miejsca zamieszkania, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Jak przyznawane jest świadczenie wychowawcze?

Wydanie decyzji i wypłata świadczeń wychowawczych nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Osoby które wniosek złożą do 1 lipca 2016r. świadczenia przyznane będą od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. na wnioski złożone po 1.07.2016r. świadczenia przyznane będą od miesiąca złożenia wniosku do 30.09.2017r.

Gdzie pobrać wniosek?

 Wnioski wydawane będą od 25 marca 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 , pok. Nr 9

 • Poniedziałek 7.30 - 17.00
 • Wtorek 7.30 - 15.30
 • Środa 7.30 - 15.30
 • Czwartek 7.30 - 15.30
 • Piątek 7.30 - 14.00

Wnioski do pobrania są także na stronie: http://mopr.leszno.sisco.info w zakładce „Rodzina 500 + ”

Wymagane dokumenty - 500+ na drugie i kolejne dziecko (bez kryterium)

Do wniosku należy dołączyć :

 1. kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (np. kserokopię dowodu osobistego );
 2. skrócony odpis aktu urodzenia wszystkich dzieci do 18 r.ż
 3. w przypadku osób będących po rozwodzie lub separacji – wyrok sądu orzekający pod czyją opieką znajduje się dziecko

Wymagane dokumenty - 500+ na pierwsze dziecko (dla rodziców spełniających kryterium dochodowe 800zł lub 1200zł)

Poniższych dokumentów nie składają osoby pobierające obecnie zasiłek rodzinny w MOPR

 1. kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (np. kserokopię dowodu osobistego);
 2. skrócony odpis aktu urodzenia wszystkich dzieci pozostających na utrzymaniu do 25 r.ż ;
 3. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 4. orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne;
 5. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
 6. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka
 7. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
  1. oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2014r
  2. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu nieopodatkowanego (w 2014r.) np. alimenty, stypendium
  3. zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (za 2014r.),
  4. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych) w 2014r.
  5. przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2014r)
  6. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie od komornika o wysokości otrzymanych alimentów w 2014r.

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2014r.) - dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego doch. (świadectwo pracy/ umowa-zlec. oraz PIT-11)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 lub po tym roku, który jest uzyskiwany w dniu składania wniosku

 • dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2014r. ( czyli umowę o pracę, umowę-zlec oraz PIT- 11),
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. podjęcia zatrudnienia) z drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny po roku 2014.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

UWAGA! Nie należy składać dokumentów będących w posiadaniu MOPR tj. skróconych aktów urodzenia dziecka, orzeczeń o niepełnosprawności o ile nie utraciły ważności.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-06-13 12:04:51
0 Koszyk