Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 10 lipca 2018

Można składać wnioski o stypendium w ramach miejskiego programu Student Plus

Student plus

Studenci, którzy zakończyli rok akademicki 2017/2018 mogą ubiegać się o miejskie stypendium w ramach programu Student Plus.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

- jest studentem studiów wyższych w systemie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,

- posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim, poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane, nie niższą niż 4,0,

- nie przebywa na urlopie (z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych),

- nie powtarzał roku,

- ukończył szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową na terenie miasta Leszna,

- zamieszkiwał na terenie miasta Leszna co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem nauki na studiach wyższych. 

Ponadto o stypendium ubiegać się mogą studenci uczelni działających na terenie. Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 26. roku życia.Warto przypomnieć, że stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki i może wynieść nawet do 1000 zł, co niewątpliwe stanowi poważny „zastrzyk” finansowy. Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie wniosków zajmować się będzie powołana przez prezydenta Komisja Stypendialna, złożona z radnych oraz leszczyńskich przedsiębiorców.

- Średnia to nie jest jedyne kryterium, jakim kierować się będzie komisja przy weryfikowaniu wniosków - informuje wiceprezydent Piotr Jóźwiak. - Pod uwagę brane będą na przykład wybitne osiągnięcia, działalność wolontariacka, jak również nie bez znaczenia jest kierunek studiów, głównie ze względu na potrzeby lokalnych przedsiębiorców.  

 Aby stypendium miało charakter bezzwrotny, stypendysta - czyli student, któremu przyznano stypendium, zobowiązany jest, po ukończeniu studiów, do podjęcia pracy na terenie Leszna na okres nie krótszy niż łączny okres pobierania stypendium.

- Używając pojęcia „podjęcie pracy” mamy na myśli zarówno zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na tzw. umowę o pracę, jak również prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej - doprecyzowuje wiceprezydent Piotr Jóźwiak.

Termin składania wniosków upływa 30 września, a ich przyjmowaniem zajmuje się Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, ul. Przemysłowa 10.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków do pobrania dostępne są na stronie www.leszno.pl w zakładce Dla Mieszkańca, Edukacja.

 

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-07-10 15:09:13
0 Koszyk