Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 03 września 2019

Zmiany w programie "Czyste powietrze"

Zdjęcie, Zmiany w programie

29 lipca weszły w życie zmiany doprecyzowujące zapisy programu „Czyste powietrze".

Zmienił się wzór formularza wniosku o dofinansowanie. Ma być prostszy i zawiera warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie WFOŚ. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

Zmian jest sporo. Program „Czyste powietrze" nie zawiera już załącznika nr 1 „Wymagania techniczne". Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.1  i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych". Jeżeli w istniejącym budynku nie następuje wymiana źródła ciepła, a wyposażony jest on w źródło ciepła typu węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejowy, urządzenie grzewcze elektryczne — program nie narzuca dodatkowych wymagań technicznych poza obowiązującymi zgodnie z prawem. Obowiązek spełnienia wymagań technicznych w postaci co najmniej 5. klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 dotyczy źródła ciepła na paliwo stałe, które nie podlega wymianie. Kosztami kwalifikowalnymi w takiej sytuacji mogą być:

— dla budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15 grudnia 2002 r. pozostałe zadania termomodernizacyjne;

 — dla budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie działania dotyczące zastosowania odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne).

W pkt 6.7.4 programu doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek programu przyjmuje się, że powierzchnia, na której prowadzona jest ta działalność, stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

Źródło: Wspólnota nr 16/1282 z 10 sierpnia 2019

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-09-03 13:15:28
0 Koszyk