Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 19 lutego 2021

To pierwszy krok

Zieleń w Parku Jonstona

Prezydent Miasta Leszna podpisał zarządzenie w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni w Lesznie.

Mając na względzie ochronę szczególnie cennych przyrodniczo drzew i krzewów występujących na terenach należących do Miasta Leszna, Prezydent Miasta Leszna podjął decyzję o przygotowaniu systemu standardów i procedur służących ochronie drzew i rozwoju terenów zieleni.

Standardy ochrony drzew przygotowano w formie zarządzenia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni na terenie miasta Leszna. Dokument ten zobowiązuje podmioty zarządzające nieruchomościami w imieniu Miasta Leszna do dbałości o drzewa i krzewy oraz do podejmowania działań zmierzających do zachowania jak największej liczby drzew na terenie Leszna, w szczególności w ramach planowanych i prowadzonych przez nie procesów inwestycyjnych. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych obowiązkiem będzie wykonanie szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji drzew i krzewów na terenie objętym planem danej inwestycji, w przypadku wystąpienia zieleni. Na tej podstawie, w ramach dokumentacji projektowej, zostanie opracowana gospodarka drzewostanem i projekt ochrony drzew.

Kolejnym krokiem będzie zlecenie opracowania dokumentu określającego konkretne zasady i wytyczne prac dla projektantów oraz uczestników budowy. Będzie to ujednolicony zbiór zaleceń opartych o aktualną, zweryfikowaną wiedzę oraz doświadczeń różnych podmiotów odpowiadających za utrzymanie zieleni w mieście.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-02-19 14:23:44
0 Koszyk