Małe granty na rewitalizację - 2018

Urząd Miasta Leszna - Wydział Promocji i Rozwoju - Referat Rewitalizacji - informuje o naborze wniosków na działania rewitalizacyjne w ramach tzw. małych grantów.

Nabór w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej zwanej Ustawą) dedykowany jest wyłącznie działaniom wspierającym proces rewitalizacji prowadzonej w ramach projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Projekt jest dofinansowany w ramach konkursu dotacji „Modelowa rewitalizacja miast” prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Zadania uwzględnione zostały jako zadania priorytetowe w Programie współpracy organów samorządowych miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 w zakresie rewitalizacji aktywizujące mieszkańców, integrujące i budujące relacje międzysąsiedzkie, wzmacniające więzi z miejscem zamieszkania.

1. Rodzaje Projektów
W ramach naboru mogą być zgłaszane projekty:
zagospodarowujące niewielkie otwarte przestrzenie miejskie (np. tereny zielone, podwórka, place zabaw, siłownie plenerowe), w tym prace przygotowawcze, porządkujące dany teren, niewielkie prace budowlano-remontowe, malarsko-konserwacyjne i montażowe dot. drobnej architektury miejskiej. Projekty mogą dotyczyć zakupu różnego rodzaju materiałów i artykułów (np. remontowych, plastycznych, drobnych budowlanych, niewielkich elementów architektury miejskiej, mebli miejskich, itd.)
aktywizujące społeczność lokalną (np. spotkania mieszkańców, festyny, pikniki, działania edukacyjne, gry miejskie itp.)

2. Wysokość środków
Na realizację zadań w ramach naboru zaplanowano kwotę w wysokości 50 000,00 zł.
Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł, zaś maksymalna nie może przekraczać 5 000,00 zł. W ramach naboru jedna organizacja pozarządowa lub ten sam podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 może zrealizować maksymalnie dwa projekty finansowane z małych grantów na działania rewitalizacyjne.
Od wnioskodawców nie jest wymagany finansowy wkład własny, jednak preferowane będą inicjatywy zakładające udział własny w realizację zadania np. w formie pracy społecznej.

3. Terminy
Projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni i zakończyć się do 15 grudnia 2018r.
O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Leszna, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Poniżej znajduje się wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania, określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Oferta jest rozpatrywana przez Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna pod kątem formalnym i celowości przedstawionego projektu, a następnie upubliczniona na okres 7 dni tj. zamieszczona na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna (www.rewitalizacja.leszno.pl)

W tym okresie każdy może zgłosić uwagi do oferty.
Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Szczegółowych informacji o naborze udziela:
Magdalena Urbaniak
Referat Rewitalizacji, Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna
Tel. 65 529 46 45
e-mail: rewitalizacja@leszno.pl

 

Pliki do pobrania