Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 07 kwietnia 2021

Zasady wynajmu lokali

Zdjęcie, Zasady wynajmu lokali

Na marcowej sesji Rady Miejskiej Leszna, radni podjęli uchwałę w sprawie zasad wynajmowania mieszkań komunalnych. Obecnie na takie mieszkanie czeka ok. 45 rodzin, ale w najbliższych dniach ma się zebrać Komisja Mieszkaniowa, która z pewnością zakwalifikuje kolejnych mieszkańców Leszna do lokalu komunalnego. Zgodnie z podjętą uchwałą o lokal z zasobu mieszkaniowego Miasta Leszna mogą ubiegać się Mieszkańcy Leszna, którzy mają sytuację mieszkaniową kwalifikującą do poprawy oraz spełniają kryterium dochodowe określone w uchwale.

Kryterium dochodowe:
Od kwietnia do 30 czerwca 2021 r kryterium liczone jest na podstawie najniższej emerytury brutto i wynosi:

  • 1125,79 zł – najem socjalny wieloosobowe gospodarstwo domowe
  • 1501,10 zł – lokal komunalny wieloosobowe gospodarstwo domowe i najem socjalny jednoosobowe gospodarstwo domowe
  • 2001,40 zł – lokal komunalny jednoosobowe gospodarstwo domowe

Od 1 lipca 2021 r. podstawą wyliczeń będzie kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
W związku z tym zmienią się progi kwalifikacyjne i wynosić będą:

  • 1136,84 zł – najem socjalny wieloosobowe gospodarstwo domowe
  • 1550,24 zł – lokal komunalny wieloosobowe gospodarstwo domowe i najem socjalny jednoosobowe gospodarstwo domowe
  • 2066,98 zł – lokal komunalny jednoosobowe gospodarstwo domowe


Przez trudną sytuację mieszkaniową kwalifikującą do poprawy rozumie się, zamieszkiwanie w loka-lu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku osób zamieszkujących samotnie, nie więcej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej. Trudna sytuacja mieszkaniowa to także zamieszkiwanie w lokalu, który nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi albo nie nadaje się na stały pobyt ludzi według opinii właściwego organu nadzoru budowlanego.
Procedurę ubiegania się o wynajem lokalu komunalnego na czas nieoznaczony oraz najmu socjalne-go lokalu rozpoczyna złożenie wniosku wraz z deklaracją
o dochodach oraz oświadczeniem o stanie majątkowym, które składają wszyscy pełnoletni człon-kowie gospodarstwa domowego. Wnioski składa się od 2 stycznia do 31 grudnia danego roku. Ocena wniosków o przydział lokalu prowadzona jest w oparciu
o kwestionariusz kwalifikacji punktowej przeprowadzonej przez powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna Komisję Mieszkaniową. Prezydent Miasta Leszna w terminie do 30 kwietnia roku następne-go ustala zarządzeniem wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego lokalu na dany rok.
Osoby ujęte w wykazach osób oczekujących na lokal mają obowiązek raz w roku złożyć formularz aktualizacji wniosku w terminie od 2 listopada do 31 grudnia. Niezłożenie w terminie formularza aktualizacji, niezbędnego do stwierdzenia spełniania kryteriów określonych podjętą w ubiegłym tygodniu uchwałą, skutkuje utratą uprawnień i skreśleniem z wykazu.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-04-06 15:31:17
0 Koszyk