Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 16 kwietnia 2019

Umowa podpisana. Mamy ponad 20 mln zł

Zdjęcie, Umowa podpisana. Mamy ponad 20 mln zł

Dziś Marszałek Marek Woźniak podpisał z Prezydentem Łukaszem Borowiakiem umowę na dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją budynku przy ul. Metziga i dostosowaniem go na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Przypominamy, że Miasto Leszno otrzyma ponad 20 mln zł środków unijnych będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Zabytkowy budynek przy ul. Metziga 25 zostanie zmodernizowany i rozbudowany tak, aby mógł pełnić funkcje społeczno – kulturalne.  W tym miejscu powstanie nowoczesna biblioteka, która będzie służyć mieszkańcom miasta jako przestrzeń do organizacji spotkań, warsztatów i zajęć integrujących lokalną społeczność. Tutaj zafunkcjonuje także inkubator podmiotów ekonomii społecznej.

Leszczyński projekt o wartości ponad 24 mln zł wpisuje się obszar poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+ „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. W jego ramach zrealizowane są inwestycje wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa Wielkopolskiego), dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych, wymagających odnowy czy restrukturyzacji. Nadrzędnym celem działań w tym obszarze wsparcia unijnego jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Prawdopodobnie jeszcze przed końcem kwietnia Urząd Miasta Leszna ogłosi przetarg na usługi nadzoru budowlanego, a na początku maja ten na roboty budowlane. Projekt powinien zostac zrealizowany do końca 2020 roku.

Dotychczas w ramach poddziałania 9.2.1  Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 166,8 mln zł, w tym 46,6 mln zł dla projektów z tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-04-16 13:26:24
0 Koszyk