Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 21 sierpnia 2019

Student Plus-rusza nabór

Zdjęcie, Student Plus-rusza nabór

Studenci uczelni wyższych w Polsce, ale tylko mieszkańcy Leszna, którzy chcą starać się o stypendium Student Plus mogą zacząć składać wnioski. Mają czas do 15 października. W roku akademickim 2018/2019 po raz pierwszy z budżetu miasta wypłacano stypendia Student Plus. Z ponad 50 osób, które ubiegały się o wsparcie, wybrano 13, które co miesiąc otrzymywały po 1000 złotych.

"Stypendium od miasta Leszna wykorzystałem na poprawę warunków bytowych. Dzięki wsparciu finansowemu, nie musiałem dorabiać, a pozyskany dzięki temu czas przeznaczyłem na działalność naukową".

"...Mogłem rozwinąć swoje zainteresowania, pasje na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej. Stypendium pozwoliło mi uczestniczyć w różnorakich kursach certyfikowanych, konferencjach naukowych oraz wziąć udział w projektach badawczych poza granicami kraju. Dzięki niemu mogłem również zakupić specjalistyczne oprogramowanie komputerowe używane przeze mnie w strefie akademickiej".

"Przyznane stypendium Student Plus umożliwiło mi zrezygnowanie z pracy w czasie studiów i skupienie się na nauce oraz przygotowywaniu pracy inżynierskiej. Dodatkowo, część pieniędzy ze stypendium przeznaczyłam na kurs audytora, co umożliwiło podniesienie moich kwalifikacji na rynku pracy".

"Pieniądze uzyskane w ramach stypendium pozwoliły mi na zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych oraz opłacenie rachunków. Dzięki nim mogłem mieszkać i studiować we Wrocławiu, co jak wiadomo potrafi być kosztowne".

"...Taka forma pomocy od miasta mobilizuje do utrzymania dobrych wyników w nauce. Dzięki stypendium miałam możliwość zakupu książek naukowych, potrzebnych do napisania pracy licencjackiej oraz strojów medycznych na zajęcia praktyczne w szpitalu, które wykorzystam nie tylko na czas nauki".

Tak o przyznanym stypendium i zmianach jakie wniosło w ich życie wypowiadają się stypendyści z roku 2018/2019. 

Rozpoczął się nabór wniosków na kolejny rok akademicki.

Warto przypomnieć, że stypendium jest przyznawane studentowi, który spełnia następujące kryteria: jest studentem na studiach wyższych w systemie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych; posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim, poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane, nie niższą niż 4,0;  nie przebywa na urlopie (z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych); nie powtarzał roku; ukończył szkołę ponadpodstawową w Lesznie; mieszkał w Lesznie co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem nauki na studiach; wykazuje się wybitnymi osiągnięciami w nauce, działalnością naukową bądź społeczną.

Stypendium przyznawane przez miasto jest formą pomocy w edukacji, adresowaną do studentów, którzy kształcą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia bądź wybrali jednolite studia magisterskie. Ważne, aby nie ukończyli 26 lat.

Stypendium jest przyznawane od 1 października do 30 czerwca, a maksymalna kwota, którą może otrzymać student, wynosi do 1000 złotych miesięcznie.

Wsparcie może dostać osoba, która studiuje w Lesznie bądź na jednej z uczelni wyższych w kraju. Może je również otrzymać student pracujący.

Warto przypomnieć, że stypendium w ramach programu Student Plus jest świadczeniem bezzwrotnym pod warunkiem, że stypendysta będzie świadczył pracę na terenie Leszna, co najmniej przez okres nie krótszy niż czas pobierania stypendium. 

W tym roku wydłużono termin składania wniosków.

- Podjęliśmy taką decyzję mając wiedzę, że są osoby, które jeszcze po wakacjach zdają egzaminy lub są na praktykach zawodowych. By więc dać im możliwość ubiegania się o stypendium, wydłużyliśmy termin składania wniosków do 15 października - tłumaczy wiceprezydent Piotr Jóźwiak.

Wnioski przyjmuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Lesznie, ul. Przemysłowa 10 (pokój nr 12).

Autor: jrs

Fot. pixabay.com

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-08-21 09:20:41
0 Koszyk