Konsultacje GPR

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027, a ich celem było zebranie zarówno ogólnych jak i szczegółowych uwag odnośnie prezentowanego dokumentu. Informacje o konsultacjach zostały udostępnione:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej

2. Na stronach www.leszno.pl i www.rewitalizacja.leszno.pl

3. W formie ogłoszenia, zaproszeń i artykułów ukazujących się w lokalnej prasie

4. W formie plakatów A2 na przystankach oraz B1 na potykaczach rozlokowanych na obszarze rewitalizacji.

5. W formie ulotek rozdawanych podczas wydarzeń promocyjnych Miasta Leszna

6. W formie spotów radiowych i banerów reklamowych na internetowych portalach lokalnych mediów.

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach: I. Forma konsultacji: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej. Miejsce: siedziba Urzędu Miasta Leszna – Wydział Promocji i Rozwoju, ul. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno; portal www.konsultacje.leszno.pl.

Wynik konsultacji.

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027 zostały przeprowadzone w trybie zgodnym z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

Wynik konsultacji jest ważny. Wszelkie uwagi, które uznano za zasadne, zostały uwzględnione w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027.

Informacje dodatkowe.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027 jest obecnie weryfikowany przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Ministerstwo Rozwoju. Niezwłocznie po wprowadzeniu zmian będących wynikiem weryfikacji powyższych instytucji projekt GPR będzie podany do informacji publicznej.

Stanowisko Prezydenta Miasta Leszna.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w procesie tworzenia i konsultowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027. Wszystkie zgłoszone uwagi i przedsięwzięcia były szczegółowo analizowane, a te z nich, które w znaczącym stopniu odpowiadają na zdiagnozowany w projekcie kryzys, zostały uwzględnione

 

Pliki do pobrania