Graficzny nagłówek podstrony

Uzależnienia

Daj sobie i swoim bliskim szansę na godne życie.
 
Alkoholizm jest chorobą śmiertelną. ale z naszą pomocą możesz zahamować jej rozwój.
Co więcej, możesz w pełni wykorzystać swój potencjał, by żyć godnie i szczęśliwie.


Pomocą i wsparciem osobom uzależnionym oraz ich rodzinom służą:

Chcemy jak najlepiej pomagać osobom uzależnionym i przywracać je do normalnego funkcjonowania oraz pełnienia ról społecznych.

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych polega  przede wszystkim na:

MOPR:

 • prowadzeniu rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego,
 • poradach i udzielaniu wsparcia dla żon, mężów, matek, ojców i dorosłych dzieci osób uzależnionych,
 • informowaniu o specjalistycznych placówkach medycznych oraz grupach wsparcia,
 • wyborze ośrodków i ustalaniu terminów leczenia zamkniętego,
 • zawieraniu kontraktów socjalnych określających zakres i sposób współpracy między osobą uzależnioną a ośrodkiem pomocy rodzinie w zakresie rozwiazywania trudnej sytuacji życiowej,
 • pomocy w uzyskaniu dokumentu tożsamości i karty ubezpieczenia zdrowotnego NFZ,
 • pobudzaniu aktywności społecznej klientów Ośrodka oraz ich rodzin, inspirowaniu i wspieraniu dążeń do osiągania samodzielności,
 • współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami, związkami wyznaniowymi, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań,
 • współpracy z Sądem, kuratorami, pedagogami, Policją, Poradniami Specjalistycznymi, Szpitalami, Powiatowym Urzędem Pracy oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka  i rodziny,
 • realizacji innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

 

Biuro ds. Uzależnień:

 • Wzmacnianie i tworzenie lokalnej koalicji trzeźwościowej, działanie na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych.
 • Przeprowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie miasta Leszna.
 • Przygotowywanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( MKRPA ):
  - projektu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - projektu preliminarza na jego wykonanie,
  - projektu sprawozdania z jego realizacji.
 • Koordynowanie prac Komisji w zakresie:
  - przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia rozmów interwencyjo-motywujących z osobami mającymi problemy alkoholowe,
  - udzielanie pomocy osobą doznającym przemocy domowej.
  - kierowanie spraw do biegłego oraz do Sądu w celu orzeczenia wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
  - opiniowanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 • Ogłoszenie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach miejskiego programu oraz bieżąca koordynacja zadań wynikających z miejskiego programu.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych. Bardzo dobrze prosperuje współpraca ze szkołami w zakresie działań profilaktycznych oraz współpraca z uczelniami wyższymi w Lesznie w zakresie odbywania praktyk studenckich. Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń dla różnych grup zawodowych.
 • Prowadzenie placówek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Prawidłowe określanie umów i kosztów realizacji programów oraz nadzór na realizacją zadań zleconych
 • Rozliczanie środków finansowych przyznawanych w formie dotacji, rozliczanie środków w związku z zawartymi umowami zlecenie.
 • Opracowywanie i przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z realizacją wymienionych zadań.
Opublikował: MOPR Leszno kontakt: mopr@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-08-05 10:10:41
0 Koszyk