Graficzny nagłówek podstrony

Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie

 

 

Tytuł projektu 

"Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie"

Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II

Przedmiot projektu

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących zadań:

 1. Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi. Zakres zadania obejmuje m.in.  zagospodarowanie zieleni, budowę „muru zielonego” wraz z furtą w istniejącej przerwie we wschodniej części wałów, budowę „muru zielonego” w zniszczonej części wałów, przy skrzyżowaniu z ul. G. Narutowicza, ustawienie ławek, koszy na śmieci i pojemników na psie odchody, montaż budek lęgowych i karmników dla ptaków oraz budek dla wiewiórek, wykonanie systemu nawadniania (wraz z przyłączem wodociągowym) zieleni zaprojektowanej wzdłuż północnej strony al. Słowackiego, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia „piwniczki prochowej”, wykonanie (wzdłuż al. J. Słowackiego) oświetlenia ulicznego oraz architektonicznego oświetlenia wałów, projekt zakłada rozbiórkę pawilonu handlowego usytuowanego po południowej stronie ul. Księcia J. Poniatowskiego, budowę drogi pieszej prowadzącej wzdłuż wałów od ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. G. Narutowicza, wraz z fragm. wzdłuż ul. Księcia J. Poniatowskiego;
 2. Zagospodarowanie terenów zieleni w okolicy Stadionu żużlowego im. Alfreda Smoczyka zlokalizowanych przy ul. 17 Stycznia.
  Zakres zadania obejmuje w szczególności przebudowę szaty roślinnej wałów wokół stadionu tj.: oczyszczenie terenu, wymianę wierzchniej warstwy ziemi na skarpach i wzmocnienie nawierzchni, wykonanie nasadzeń na skarpach - kompozycja roślin rodzimych nieinwazyjnych, wzdłuż głównej alei prowadzącej na Stadion: zakładanie trawników zwykłych oraz wzmocnionych, zakładanie łąk kwietnych z gatunków rodzimych nieinwazyjnych na stanowiska nasłonecznione oraz na stanowiska zacienione.
 3. Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego
  Zakres zadania obejmuje budowę terenu do wypoczynku i rekreacji poprzez wykonanie m.in.: nowych nasadzeń z gatunków rodzimych uzupełnionych gatunkami obcymi (drzewa i krzewy), ścieżek o nawierzchni żwirowej, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż elementów sprawnościowych.
 4. Zagospodarowanie Parku 1000-lecia
  Zadanie obejmuje wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, stanowiących naturalną osłonę od przyległych terenów publicznych (drogi, obiekty sportowe i rekreacyjne), obsianie terenu trawą i bylinami. Na drzewach zamontowane zostaną budki dla zwierząt, ptaków i dla owadów oraz karmniki.
 5. Odnowienie zieleni przyulicznej
  Zakres zadania obejmuje ulice: Korcza (wraz ze skrzyżowaniem z ul. 17 Stycznia), Belgijską, Lipową, Cichą, Fabryczną, Narutowicza, Okrzei, Grottgera, Podkowińskiego, Magazynową, al. 21 Października;  skrzyżowanie ul. Wolińskiej z ul. Lubuską). Przewidziany docelowy sposób zagospodarowania terenu objętego projektem zakłada, że będzie w ponad 90 % pokryty zielenią.

Okres realizacji projektu

IV kwartał 2017r. – IV kwartał 2018r. 

Cel projektu

Inwestycja, która obejmuje łącznie  5 zadań na terenie Miasta Leszna, dąży do zapewnienia poprawy jakości środowiska miejskiego w Lesznie, podniesienia estetyki krajobrazu oraz poprawy warunków i jakości życia społeczności lokalnej. Jej celem jest zwiększenie powierzchni terenów zieleni w terenie zabudowanym. Zostanie to osiągnięte dzięki rekultywacji terenu zdegradowanego i zanieczyszczonego działalnością człowieka.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

 1. Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiej – Miasto Leszno,
 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 

Planowane rezultaty realizacji projektu - bezpośredni wpływ na otoczenie

 1. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów - 3,12 ha
 2. Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami/pracami w ramach projektu - 5,58 ha

Całkowita wartość projektu

5 115 842,69 PLN

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 3 793 959,34 PLN

Opublikował: Agnieszka Lachowicz kontakt: bpw@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-05-31 13:12:26
0 Koszyk