Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 14 września 2016

Zgłoś swój pomysł na centrum Leszna

Mapka

Zwracamy się do wszystkich interesariuszy rewitalizacji z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie pomysłów, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane na obszarze rewitalizacji.

Istotną częścią gminnego programu rewitalizacji jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłaszanych przez interesariuszy tego programu, którymi zgodnie z ustawą o rewitalizacji są:

  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
  • mieszkańcy miasta inni niż wymienieni powyżej,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • organy władzy publicznej,
  • podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Należy podkreślić, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (czyli osoby prywatne) nie mogą być realizatorami projektów – nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – zgłaszając pomysły projektów rewitalizacyjnych, z których efektów będą korzystać, jako grupa docelowa.

Rewitalizacja to nie remont! Nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców obszaru rewitalizacji. Więcej informacji o dopuszczalnych typach projektów znajduje się w załączniku typy projektów.

Obszary na których Miasto Leszno zamierza prowadzić rewitalizację to Śródmieście i Podwale oraz część Nowego Miasta i Leszczynka, wskazane w załączniku nr 2 do uchwały nr XXIII/280/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Leszna, dostępnego na stronie internetowej http://bip.leszno.pl/resolutions/content/1065

Więcej informacji na temat prac nad programem rewitalizacji znajduje się tutaj http://www.leszno.pl/Program_Rewitalizacji.html

Formularz służący do zbierania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu jego wypełnienia znajduje się w załączniku poniżej. Określa on jedynie zarys proponowanych pomysłów. Przed wprowadzeniem projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dokonamy ich weryfikacji. W sprawie tych projektów, które zostaną zaklasyfikowane do GPR skontaktujemy się z autorami indywidualnie w celu uszczegółowienia dokumentacji.

Wypełnione formularze prosimy przesłać na adres e-mail astasiak@leszno.pl (podpisany scan formularza) lub złożyć osobiście (przesłać pocztą tradycyjną) w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a, I piętro

Termin przekazywania formularzy: 15 września 2016 r.

 

Projekt „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-09-14 10:31:45
0 Koszyk