Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 21 listopada 2019

XVI Sesja Rady Miejskiej Leszna

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Urząd Miasta
Data rozpoczęcia: 2019-11-21 14.00

Zdjęcie, XVI Sesja Rady Miejskiej Leszna

Zapraszamy na XVI Sesję Rady Miejskiej Leszna, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miasta Leszna ulica Kazimierza Karasia nr 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmieniająca Uchwałę nr V/53/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019 – DRUK Nr 224,
2) zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019 – DRUK Nr 225,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048 – DRUK Nr 226,
4) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – DRUK Nr 241,
5) ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane – DRUK Nr 213,
6) deklaracji zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2020 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – DRUK Nr 227,
7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – DRUK Nr 228,
8) zmieniająca Uchwałę Nr XX/317/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – DRUK Nr 229,
9) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji – DRUK Nr 230,
10) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest
Miasto Leszno, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których wymiar ten jest nieokreślony – DRUK Nr 231,
11) zawarcia porozumienia z Powiatem Kościańskim dotyczącego udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – DRUK Nr 232,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna na lata 2015-2030” – DRUK Nr 233,
13) zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna – DRUK Nr 235,
14) zmiany uchwały w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania – DRUK Nr 236,
15) wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie oraz nadania statutu – DRUK Nr 237,
16) przyjęcia strategii wdrożenia możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań dążących do wyeliminowania ze stosowania na terenie miasta Leszna jednorazowych opakowań wykonanych z plastiku pn. „Leszno wolne od plastiku” – DRUK Nr 238,
17) zmieniająca uchwałę Nr V/67/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna – DRUK Nr 234,
18) udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych – DRUK Nr 239,
19) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Organizatora Pieczy Zastępczej – DRUK Nr 240.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.
Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.leszno.pl

Opublikował: Paulina Janowicz kontakt: pjanowicz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-11-21 10:24:23
0 Koszyk