Graficzny nagłówek podstrony

Rekrutacja do oddziałów sportowych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Informacja o rekrutacji do oddziałów sportowych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)      posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2)      posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

3)      uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w  danym oddziale.

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. ), które mają jednakową wartość.

Kryteria ustawowe mające jednakową wartość 

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność kandydata 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

 

 

wskazane kryterium 

 

Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku ( dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica )

kryterium nr 1

1. OŚWIADCZENIE
Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

kryterium nr 2, 3, 4, 5

2. ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).

kryterium nr 6

3. PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

kryterium nr 7

4. DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny    i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm. )
  1.  

 

2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.01.2018 r. terminy przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego  i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  na rok szkolny 2018/2019 dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno są następujące:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego

 

 

od 04.04.do 20.04.2018

 

 

   od 02.07 do

   06.07.2018

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

    od 23.04.do

      27.04.2018

 

   od 09.07 do

   13.07.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawności fizycznej

 

        11.05.2018

 

  16.07.2018

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017 r. poz. 610 )

 

 

do 25.05.2018

 

 

 

 

do 19.07.2018

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

28.05.2018

 

    20.07.2018

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

do 04.06.2018

 

   do 24.07.2018

7.

Złożenie świadectwa promocyjnego

 

do 26.06.2018

   do 24.07.2018

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

29.06.2018

 

      26.07.2018   

 

3. Oddziały sportowe prowadzone są w Szkole Podstawowej Nr 7, Szkole Podstawowej Nr 9, Szkole Podstawowej Nr 12, Szkole Podstawowej Nr 13 .

Opublikował: Agnieszka Idczak kontakt: aidczak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-01-30 11:27:50
0 Koszyk