Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 30 marca 2018

Przetarg na inwentaryzację zasobów mieszkaniowych II

Zdjęcie, Przetarg na inwentaryzację zasobów mieszkaniowych II

Informujemy, że Miejski Zakład Budynków Komunalnych ogłosił ponowny przetarg na opracowanie pełnej inwentaryzacji budowlanej zasobów mieszkaniowych.

W pierwszym przetargu ogłoszonym w grudniu ubiegłego roku, wpłynęło 5 ofert. Zadanie podzielono na 6 części. Ostatecznie rozstrzygnięto przetarg wybierając wykonawców dla dwóch z sześciu części. Dla czterech pozostałych ogłoszony został kolejny przetarg.

Zamawiający: Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

Prowadzący postępowanie: Miejski Zakład Budynków Komunalnych, Sekcja Wykonawstwa Obcego, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno

Znak postępowania: SWO/UM/01/P/2018

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie pełnej inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych będących w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie”.

Inwentaryzacja z oceną stanu technicznego mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym socjalnych, ma wskazać niezbędne z punktu widzenia procesu rewitalizacji prace remontowe i modernizacyjne (ma wytyczyć kierunek działania na danej nieruchomości, łączenie lub dzielenie lokali, zmianę funkcji itp.) oraz określić dostępne komunalne przestrzenie na obszarze rewitalizacji.

Pełna inwentaryzacja budowlana budynku ma być wykonana w skali 1:100 (Zamawiający dopuszcza również skalę 1:50- w przypadku występowania elementów o wyższym stopniu skomplikowani) oraz zawierać plan sytuacyjny i oznaczenia budynku na mapie zasadniczej w skali 1:500

Zakres rzeczowy pełnej inwentaryzacji budowlanej:
• Ogólny opis obiektu, w tym uwzględniający uwarunkowania formalno-prawne wynikające z potrzeby ochrony konserwatorskiej
• opis stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku,
• opis materiałów budowlanych, z jakich składają się poszczególne części budynku,
• plan sytuacyjny w skali 1:500 z oznaczeniem co najmniej: granic działek ewidencyjnych
z podaniem powierzchni działki lub powierzchni działek, na których zlokalizowany jest inwentaryzowany budynek
• podanie powierzchni zabudowy, drzew istniejących i ich stanu
• istniejących trawników i ich stanu, rodzaju nawierzchni i jej stanu technicznego, elementów oraz obiektów małej architektury (typu ławki, piaskownice, place zabaw, itp.)
i ich stanu technicznego, istniejącego oświetlenia, i jego stanu technicznego, wjazdów na teren
z uwzględnieniem wskazania dostępu do drogi publicznej, miejsc postojowych - dla samochodów i rowerów, a także innych istniejących form i sposobów zagospodarowania działki,
• rzut piwnic,
• rzut kondygnacji naziemnych z ujęciem balkonów,
• rzut poddasza z konstrukcją więźby dachowej,
• rzut dachu z ujęciem kominów, ogniomurów, rynien, rur spustowych, itp.
• charakterystyczne przekroje przez budynek, w tym obejmujące:
- przekrój poprzeczny przez kl. schodową,
- przekrój przez prześwit bramowy,
• inwentaryzacja stolarki okiennej i drzwiowej, detali architektonicznych elewacji
• inwentaryzacja elewacji wszystkich budynków i rozwinięcie ścian prześwitu bramowego
• punkty przyłączeń oraz instalacje wewnątrz obiektowe (m.in. instalacje wod.-kan., C.O., wentylacji, gazowe, elektryczne)
• dokumentację fotograficzną (zdjęciową), uwzględniającą charakterystyczne miejsca budynków, zachowane detale architektoniczne, elementy wystroju wnętrz, rozdzielczość zdjęcie min. 34501x2300 pikseli.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części przedmiotu zamówienia wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie prowadzącego postępowanie tj.: Miejski Zakład Budynków Komunalnych ul. Jana Dekana 10, 64 – 100 Leszno do dnia 10-04-2018 roku do godz. 09:00 (pokój nr 19).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10-04-2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie prowadzącego postępowanie tj.: Miejski Zakład Budynków Komunalnych ul. Jana Dekana 10 (pok. 35 świetlica w piwnicy budynku).

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Eugeniusz Ciesielski – Kierownik Sekcji Wykonawstwa Obcego - wykonawstwo@mzbk-leszno.pl. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt niż mailowy – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w Rozdziale 7 SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Zadanie jest elementem projektu pn. „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się tutaj

 

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-30 09:01:56
0 Koszyk