Graficzny nagłówek podstrony

Projekt NOWE TORY – Centrum Leszna po kolei

Leszno znalazło się wśród 20 miast, które otrzymały dotację na projekty w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast. Projekt Leszna jest drugim pod względem wartości projektem w Polsce, otrzymamy prawie 4 mln zł dotacji. Kwota ta stanowi 90% całkowitych kosztów projektu. Leszno dokłada tylko 10%. Projekt pn. NOWE TORY – CENTRUM LESZNA PO KOLEI potrwa do końca 2018r.

Założeniem konkursu było wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów rewitalizacji oraz modelowych rozwiązań, z których będą mogły korzystać także inne samorządy.

Efektem projektu nie będą nowe budynki, elewacje czy parki, ale przygotowanie się pod względem koncepcyjnym, planistycznym, studialnym dla przeprowadzenia długotrwałego, przemyślanego i skutecznego procesu rewitalizacji Leszna.

Koncepcja rewitalizacji w ramach projektu Leszna zakłada stworzenie kompleksowego modelu zrównoważonego rozwoju centrum Leszna przy instrumentalnym wykorzystaniu zdegradowanych terenów pokolejowych.

Jednym z głównych problemów zidentyfikowanym w projekcie jest koncentracja mieszkańców zagrożonych ekskluzją społeczną w centrum miasta, co wpływa na degradację tego obszaru. Pomysłem na poradzenie sobie z problemem jest zapewnienie mixu społecznego poprzez m.in. przygotowanie oferty mieszkań w różnym standardzie. W ramach projektu planujemy zinwentaryzowanie zasobów komunalnych oraz przygotowanie projektów technicznych dla modernizacji 120 miejskich kamienic.

Centralnie położone tereny pokolejowe są szansą na ożywienie śródmieścia, stanowią rezerwę terenu, która może przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych oraz funkcjonalno -przestrzennych Leszna.

Istotne znaczenie dla sprawnego przeprowadzenia procesu rewitalizacji ma poprawa układu komunikacyjnego miasta. Tory kolejowe i nieużytkowane obecnie tereny pokolejowe dzielą miasto na dwie niemal równe części. To powoduje, że mieszkańcy części zach. miasta mają utrudniony dostęp do usług oferowanych w części wsch. W ramach projektu opracowana zostanie koncepcja rozwiązań transportowych, z uwzględnieniem ciągów pieszo-rowerowych w centrum miasta. Ponadto planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy dwóch kładek nad torami PKP dla zintegrowania dwóch części Leszna.

Ważnym elementem interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społ. zdolności do aktywności i reintegracji na rynku pracy. W projekcie planujemy opracować koncepcję działań w sferze społecznej, plan działań wspierających przedsiębiorczość i reintegrację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zostanie opracowany i przeprowadzony program partycypacji społecznej uwzględniający funkcjonowanie m.in. Infopunktu, mobilnego punktu konsultacyjnego, streetworkingu, festynów, konkursów.

Z uwagi na modelowy charakter projektu Leszno będzie dzieliło się swoimi doświadczeniami i innowacyjnością z innymi gminami w Polsce, które zechcą pójść naszym śladem i korzystać z naszej wiedzy w zakresie rewitalizacji.

Więcej informacji o projektach modelowych, realizowanych przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, znajdują się na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.


Opublikował: Beata Nawrocka kontakt: bnawrocka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-04-26 11:41:38
0 Koszyk