Graficzny nagłówek podstrony

Program partycypcji społecznej

Program partycypacji społecznej w rewitalizacji

 

Program partycypacji społecznej w rewitalizacji Leszna (zwany dalej także Programem, Programem partycypacji lub Opracowaniem) jest dokumentem, który powstawał w ramach procesu uspołecznionego. Jest to zarazem plan działania odnoszący się do inicjowania i wspomagania zmian społecznych oczekiwanych w projekcie pod nazwą:

“Nowe tory – centrum Leszna po kolei”

W stworzeniu Programu partycypacji brali udział mieszkańcy miasta i jego sympatycy: członkowie grup społecznych i organizacji, wolontariusze, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, artyści, przedstawiciele samorządu. Dzięki ich zaangażowaniu i gotowości do „wejścia głębiej” w tematykę wyzwań i zagrożeń dla centrum Leszna oraz całego miasta, możliwe było sformułowanie tego dokumentu. Jest on podsumowaniem pewnego etapu i zarazem dowodem na to, że praca w ramach działań rewitalizacyjnych dopiero się rozpoczyna. Co więcej, nie zawiera on opisu punktu docelowego w postaci zamkniętej listy rezultatów programu partycypacji społecznej.

Na plan pierwszy dla tworzonego Programu partycypacji społecznej wysuwają się cele związane ze zwiększaniem kompetencji samych mieszkańców, organizacji społecznych, grup, przedsiębiorców i służb publicznych dla trafnego diagnozowania sytuacji i szacowania oraz doboru możliwości działania. Miastu potrzebni są lokalni specjaliści (mieszkańcy i przedstawiciele organizacji, instytucji, służb, przedsiębiorcy), gotowi wspólnie działać interdyscyplinarnie, w terenie, edukując innych mieszkańców, planując długofalowo i działając elastycznie nie zaprzestając diagnozowania i monitorowania postępów.

Kluczowe są tematy „błędnych kół problemów” w lokalnych środowiskach i na ich stykach oraz tego, jakie czynniki mogą przerwać dane błędne koło, jakie zmiany są realne i sensowne, by zmniejszyć uciążliwości i społeczne poczucie bezradności wobec nich.
By zwiększyć potencjały dla skutecznego radzenia sobie z tą skomplikowaną sytuacją, niezbędne stało się zaplanowanie w Programie partycypacji społecznej w Lesznie działań aktywizacyjnych, wzmacniających kooperacyjne wspólnoty i edukacyjnych.

Prezentowany Program partycypacji społecznej ma za zadanie:

• ustrukturowanie naturalnych procesów zachodzących w Lesznie w kierunku osiągania większej synergii dla budowania partycypacji i aktywizacji społecznej,
• skupienie ludzi i dostępnych im zasobów wokół tematu rewitalizacji i szerzej – rozwoju miasta dla dobrostanu jego mieszkańców,
• zaplanowanie i testowanie dedykowanego podejścia do wsparcia centrum miasta integrującego oddolne i odgórne działania na rzecz partycypacji i rewitalizacji,
• podzielenie się pomysłami i doświadczeniem ze wszystkimi, którzy zechcą prowadzić działania dla rewitalizacji, a także aktywizacji i samoorganizacji społecznej


Celem głównym prowadzonego procesu jest budowanie partycypacji społecznej dla potrzeb rewitalizacji Leszna.


Podsumowując powyższe zestawienie, kluczowe dla tworzenia i wdrażania Programu partycypacji społecznej jest uwzględnienie aspektu przestrzennego centrum miasta i działań na rzecz włączenia społecznego. Wątkiem kluczowym dla planowania aktywizacji i zaangażowania mieszkańców we współdecydowanie może być właśnie przestrzeń i prowadzone w niej działania, które pozwolą budować chroniące społeczne relacje i kooperację tam, gdzie trudno (z różnych przyczyn) o całościowe i natychmiastowe rozwiązanie problemów lokalowych i związanych z szeroko rozumianym wykluczeniem. Ten element okazuje się niezbędny w Programie partycypacji społecznej.
Jednym z kluczowych działań przygotowawczych do tworzenia Programu partycypacji społecznej było stworzenie interdyscyplinarnego, międzysektorowego zespołu10 . Zgodnie z przyjętym założeniem, pracując w metodzie diagnozy w działaniu, podczas spotkań i warsztatów, jego członkowie analizowali społeczne problemy, potrzeby i zasoby wychodząc z różnych perspektyw i przyglądając się możliwościom działania.

 

Wśród najważniejszych zadań wymienić można:

•stworzenie Zespołu Wykonawczego dla realizacji Programu i zawarcie Kontraktu Wielostronnego

•diagnoza lokalna z udziałem społeczności i ekspertów

•dwa cykle terenowych działań aktywizacyjnych, konsultacyjnych, informacyjnych    i promocyjnych na obszarze zdegradowanym wraz z monitoringiem i ewaluacją

•uruchomienie tematycznych Grup Roboczych (m.in.: rozwój biznesu, bezpieczeństwo, kultura, jakość życia, potrzeby seniorów, dzieci i młodzież, przestrzeń i zieleń mieście, zdrowie, pomoc społeczna)

•zaplanowanie i (opcjonalnie) wprowadzenie rozwiązań systemowych na rzecz włączenia społecznego (na bazie pomysłów: Industrial Art, Centrum Wsparcia Rodzin -mix społeczny, Ogród Społeczny w centrum Leszna, Centrum Aktywizacji Społecznej)

•warsztaty w szkołach, aktywizacja dzieci i młodzieży

•konkurs dla młodzieży na akcje promujące rewitalizację w społeczności miasta      i poza nią

•uczenie się na doświadczeniu, dzielenie zasobami i planowanie dalszych działań -"Antykonferencja" i "Giełda wymiany zasobów"


 

 

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-07-31 10:52:59
0 Koszyk