Graficzny nagłówek podstrony

Pomoc publiczna na terenie podstrefy WSSE

Leszno oferuje inwestorom  pomoc publiczną w postaci ulgi w podatku dochodowym CIT lub PIT (w zależności od formy prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę) dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w Lesznie. Miasto oferuje jeszcze 6 ha wolnych terenów w podstrefie WSSE.

Ile można zyskać?

Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako procent od:

 • kosztów związanych z nową inwestycją
 • kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy

Grafika prezentująca wysokość pomocy w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Za koszty kwalifikowane związane z nową inwestycją uznaje się:

 • zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego,
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem, że będą zaliczone do składników majątkowych,
 • rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (nabycie praw patentowych, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej),
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia nowej inwestycji
 • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle pod warunkiem zobowiązania do ich nabycia z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania inwestycji w regionie przez minimum 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lata (MŚP). Ponadto musi wszelkie zakupione środki utrzymać przez 5/3 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem jest jedynie wymiana sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym. Środki trwałe zakupione przez duże przedsiębiorstwo muszą być nowe. Przedsiębiorstwa małe i średnie mogą zakupić używane środki trwałe.

Za koszty kwalifikowane związane z tworzeniem nowych miejsc pracy uznaje się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (po wydaniu zezwolenia) w związku z realizacją inwestycji. Wydatki obejmują koszty pracy brutto pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP).

Minimalna wartość inwestycji  w specjalnej strefie ekonomicznej to 100 000 euro według kursu ogłoszonego przez NBP z dnia udzielenia zezwolenia.

Kto może skorzystać?

Zezwolenie na prowadzenie działalności w podstrefie WSSE przyznawane jest głównie na działalność produkcyjną. Możliwe jest również ulokowanie działalności usługowej, m.in. takiej jak:

 • usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane,
 • usługi przetwarzania danych, usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting),
 • usługi w zakresie audytu finansowego,
 • usługi rachunkowo-księgowe,
 • usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • usługi centrów telefonicznych (call center).

Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczych w podstrefie WSSE wykazanych w "Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych".

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-01-10 15:23:12
0 Koszyk