Graficzny nagłówek podstrony

Wsparcie realizacji inwestycji

Informacje podstawowe

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku znowelizowano instrument zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) dla przedsiębiorców będący jedną z form regionalnej pomocy publicznej. Nowa ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy maksymalnie do końca 2026 roku.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

• założenie nowego przedsiębiorstwa
• zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
• dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
• zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Zgodnie z nowymi regulacjami na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu mogą liczyć:

wszystkie przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy też firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych[6] wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego czy sektora transportowego.
wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej?

Wysokość pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT ustala się na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (stanowiącą % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną). W przypadku województwa wielkopolskiego intensywnośc pomocy wynosi 25%.

Wsparcie dla średnich i małych/mikro przedsiębiorstw zwiększa się o odpowiednio 10 i 20 punktów procentowych.

Ulgą może zostać objęty wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu. Jeśli zatem przedsiębiorca prowadzi jednocześnie działalność niepodlegającą wsparciu, działalność objęta wsparciem powinna być wydzielona organizacyjne, a wielkość zwolnienia będzie określana na podstawie danych (przychody i koszty) wydzielonej działalności.

Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji, zgodnie z regulacjami dot. pomocy publicznej są:

  • koszt nabycia gruntu,
  • koszt nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych (np. maszyn),
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.),
  • 2 - letnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników.

Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?

Decyzja o wsparciu, wydawana na wniosek przedsiębiorcy, określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić. Decyzja jest w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii), przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach wskazanych w rozporządzeniu do Ustawy.

 

Na jak długo przyznawane jest zwolnienie podatkowe?

Okres, na który wydawana jest decyzja o wsparciu, zależy od intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru. Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest taki sam dla wszystkich firm, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość firmy. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Okres zwolnienia liczony jest od dnia otrzymania decyzji o wsparciu i wynosi 10 lat w przypadku inwestycji na terenie województwa wielkopolskiego.

Jakie są kryteria otrzymania pomocy publicznej?

Decyzję o wsparciu wydaje się z tytułu realizacji nowej inwestycji, spełniającej określone kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe (minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych) są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana (im wyższa stopa bezrobocia, tym niższy pułap wymaganej wysokości kosztów) oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Preferencje zostały przyznane również przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

 

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-11-21 15:28:29
0 Koszyk