Graficzny nagłówek podstrony

Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK w Lesznie to obszar o powierzchni 10,6 ha wyodrębniony z terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Przedsiębiorcy prowadzący działaność na tym terenie moga skorzystać z pomocy publicznej w postaci ulgi w podatku dochodowym CIT lub PIT (w zależności od formy prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę). Miasto oferuje jeszcze 6 ha wolnych terenów w podstrefie WSSE.

Ile można zyskać? 

Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako procent od:

 

 

  • kosztów związanych z nową inwestycją

 

 • kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy

SPRAWDŹ WIELKOŚĆ SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

 

OBLICZ WYSOKOŚĆ ULGI W PODATKU DOCHODOWYM DLA SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Za koszty kwalifikowane związane z nową inwestycją uznaje się: 

 

 • zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego,
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem, że będą zaliczone do składników majątkowych,
 • rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (nabycie praw patentowych, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej),
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia nowej inwestycji
 • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle pod warunkiem zobowiązania do ich nabycia z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania inwestycji w regionie przez minimum 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lata (MŚP). Ponadto musi wszelkie zakupione środki utrzymać przez 5/3 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem jest jedynie wymiana sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym. Środki trwałe zakupione przez duże przedsiębiorstwo muszą być nowe. Przedsiębiorstwa małe i średnie mogą zakupić używane środki trwałe.

 

Za koszty kwalifikowane związane z tworzeniem nowych miejsc pracy uznaje się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (po wydaniu zezwolenia) w związku z realizacją inwestycji. Wydatki obejmują koszty pracy brutto pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP).

 

Minimalna wartość inwestycji  w specjalnej strefie ekonomicznej to 100 000 euro według kursu ogłoszonego przez NBP z dnia udzielenia zezwolenia. 

 

Kto może skorzystać? 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w podstrefie WSSE przyznawane jest głównie na działalność produkcyjną. Możliwe jest również ulokowanie działalności usługowej, mi.n takiej jak:

 

 • usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane,
 • usługi przetwarzania danych, usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting),
 • usługi w zakresie audytu finansowego,
 • usługi rachunkowo-księgowe,
 • usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • usługi centrów telefonicznych (call center).

 

Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczych w podstrefie WSSE wykazanych w "Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych".


Zobacz szczegóły:

 

 

KONTAKT

 

Szczegółowych informacji na temat trybu inwestowania oraz ulg dla inwestorów udziela:
Wydział Promocji i Rozwoju
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a
64-100 Leszno

 

Osoba do kontaktu:
Izabela Wojciechowska
tel. + 48 65 529 54 02
fax + 48 65 629 46 35
e-mail:
iwojciechowska@leszno.plzainwestuj@leszno.pl 

 

Urząd Miasta Nasze miasto Gospodarka Turystyka Kultura

 

START

/

Gospodarka

/

Dla

inwestorów

/

Poradnik

inwestora

 

 

 
Odsłuchaj iWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie 

Poradnik

inwestora

 

Tryb pozyskiwania gruntów miejskich                                                     
Podatki i opłaty lokalne
Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Pomoc publiczna na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Kontakt

 

DO

POBRANIA:

Przewodnik

Inwestora

PRZYDATNE

LINKI:

TRYB

POZYSKIWANIA

GRUNTÓW

MIEJSKICH

KTO? DZIAŁANIE TERMINY
Inwestor Złożenie wniosku o nabycie nieruchomości  
Miasto Leszno

Podjęcie czynności pozwalających na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży:

 • wydzielenie działki zgodnej z oczekiwaniami inwestora
 • oszacowanie wartości nieruchomości

 

 

około 45 dni

około 14 dni

Miasto Leszno Wykazanie nieruchomości do sprzedaży poprzez podjęcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu zostaje umieszczony na na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna na okres 21 dni

Miasto Leszno Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po 6 tygodniach od daty wywieszenia wykazu
Miasto Leszno Przetarg I
 • przetarg dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest niższa lub równa 100 000 euro odbywa się po upływie min. 30 dni od ogłoszenia przetargu
 • przetarg dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro odbywa się po upływie min. 2 miesięcy od ogłoszenia przetargu
Miasto Leszno

Przetarg II

Możliwość przeprowadzenia jeżeli I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

zgodne z terminami obowiązującymi dla I przetargu
Miasto Leszno

Rokowania lub kolejne przetargi

Możliwość przeprowadzenia jeżeli przetarg II zakończył się wynikiem negatywnym

zgodne z terminami obowiązującymi dla I przetargu

Inwestor

Miasto Leszno

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości około 30 dni po zakończeniu przetargu

 

PODATKI

I

OPŁATY

LOKALNE

Wysokość

stawek

podatku

od

nieruchomości

na

terenie

miasta

Leszna

obowiązujących

w

2015

roku.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych


c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,69 zł od 1 m2 powierzchni

 

4,30 zł od 1 ha powierzchni

 

0,21 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f
f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
19,26 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

10,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej


7,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Opracowano na podstawie Uchwały Nr XXI/335/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012r.

Opłaty

za

wodę

i

odprowadzenie

ścieków

w

Lesznie

w

2015

roku.

Ceny

i

stawki

opłat

dla

zbiorowego

zaopatrzenia

w

wodę:

Taryfowa grupa odbiorców Stawka opłaty Jednostka miary
Odbiorcy posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 1,0m³/h
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 5,94 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 1,5m³/h
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 6,14 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 2,5m³/h
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 6,53 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 3,5m³/h
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 6,92 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 6,0m³/h
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 7,90 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 10,0m³/h
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 9,47 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 15,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego)
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 11,44 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 40,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego)
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 21,25 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 60,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego)
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 29,09 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 150,0m³/h
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 64,41 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
cena za dostarczoną wodę 3,04 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 5,55 zł/odbiorcę/miesiąc

 

Opłata

za

przyłączenie

do

urządzeń

wodociągowych:

opłata stawka opłaty (zł/przyłączenie)
za odbiór przyłącza wodociągowego 175,00

 

Ceny

i

stawki

opłat

dla

zbiorowego

odprowadzenia

ścieków:

Taryfowa grupa odbiorców Stawka opłaty Jednostka miary
Odbiorcy nie prowadzący działalności gospodarczej rozliczani na podstawie wodomierza głównego albo wodomierza głównego i wodomierza własnego albo wyłącznie wodomierza własnego
a) cena odprowadzonych ścieków 4,97 zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej 3,34 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego albo wodomierza głównego i wodomierza własnego albo wyłącznie wodomierza własnego
a) cena odprowadzonych ścieków 4,97 zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej 12,02 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu przepływomierza - nie prowadzący działalności gospodarczej
a) cena odprowadzonych ścieków 4,97 zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej 6,28 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu przepływomierza - prowadzący działalność gospodarczą
a) cena odprowadzonych ścieków 4,97 zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej 14,96 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy nie korzystający z usług Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - nie prowadzący działalności gospodarczej
a) cena odprowadzonych ścieków 4,97 zł/m3
b) stawka opłaty abonamentowej 5,95 zł/odbiorcę/miesiąc
Odbiorcy nie korzystający z usług Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - prowadzący działalność gospodarczą
a) cena odprowadzanych ścieków 4,97 zł/m3
B) stawka opłaty abonamentowej
Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-08-12 14:34:50
0 Koszyk