Graficzny nagłówek podstrony

Kryteria i terminarz rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022

1. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:

  1. Wielodzietność rodziny kandydata
  2. Niepełnosprawność kandydata
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
 
Wskazane kryterium

Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku
(dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)

Kryterium nr 1

OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Kryterium nr 2, 3, 4, 5 ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).
Kryterium nr 6 PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
Kryterium nr 7 DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone  Uchwałą Nr XXXIII/400/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

                          Kryteria i punkty określone Uchwałą Rady Miejskiej Leszna

1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

95 pkt

-

2. Dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców studiujących / uczących się w systemie dziennym.

45 pkt

 -

3. Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci.

17 pkt

imię i nazwisko dziecka 

4. Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły  podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole.

11 pkt

- 

5. Dziecko jednego rodzica pracującego.

9 pkt

 -

6. Dziecko uczęszczające do żłobka /klubu dziecięcego w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola.

7 pkt

nazwa i adres placówki

 

 

wskazane kryterium 

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica )

kryterium nr 1, 3, 4 i 6

1. rodzic/opiekun prawny dokumentuje podając dane wskazane we wniosku

kryterium nr 2 i 5

2. rodzic/opiekun prawny dokumentuje OŚWIADCZENIEM, że:

  • wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) na podstawie umowy cywilnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) lub
  • prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)  lub
  • studiuje/uczy się  w systemie dziennym

 

3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/1/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 13.01.2021 r. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania  dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli prowadzonych przez miasto Leszno są następujące:

Termin

Rodzaj czynności

08.03.2021 - 26.03.2021

do godz. 15.00

Złożenie "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

29.03.2021 - 23.04.2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.04.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.04.2021 - 30.04.2021

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

07.05.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

07.06.2021 - 10.06.2021

Złożenie "Wniosku o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2021/2022" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.06.2021  - 16.06.2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.06. 2021

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.06.2021 - 29.06.2021

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.06.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Kolejne informacje zamieszczone będą na stronach internetowych przedszkoli i Urzędu Miasta Leszna oraz leszczyńskich mediach.

 

Opublikował: Małgorzata Zachacz kontakt: mzachacz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-02-15 14:14:34
0 Koszyk