Graficzny nagłówek podstrony

Komitet Rewitalizacji

Komitet rewitalizacji to ważne ciało opiniodawczo-doradcze dla Prezydenta Miasta Leszna w prowadzonym procesie rewitalizacji oraz forum współpracy i dialogu między władzami a mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy rewitalizacji.

W październiku br. Rada Miejska Leszna przyjęła uchwałą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027. To dopiero początek rewitalizacyjnej podróży. Kolejnym jej etapem jest powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego, który będzie stanowił łącznik między urzędem a mieszkańcami.

W myśl ustawy o rewitalizacji z 2015r. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organem gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta.

Do zadań komitetu należeć będzie, m.in. opiniowanie projektów związanych z rewitalizacją oraz czuwanie nad odpowiednim ich  wdrażaniem.

Komitet Rewitalizacji będzie liczył 18 członków. Mają to być osoby reprezentujące interesy poszczególnych grup, w tym:

 • 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji, 
 • 1 mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji, 
 • 2 osoby będące przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji, 
 • 1 osoba będąca właścicielem nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji,
 • 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, w tym co najmniej 1 osoba prowadząca taką działalność na obszarze rewitalizacji, 
 • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, przy czym przynajmniej jeden z nich reprezentować powinien organizację prowadzącą działalność w obszarze polityki społecznej. 

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:  

 • 1 przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna,
 • 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna lub jednostek miejskich, 
 • 1 przedstawiciel Leszczyńskiej Rady Seniorów,
 • 1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna,
 • 1 przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A.,
 • 1 przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie


W grudniu 2017r. przygotowano projekt Regulaminu  dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Utworzenie Komitetu Rewitalizacji poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi, w których wspólnie z mieszkańcami ustaliliśmy zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu. Konsultacje społeczne trwały w okresie od 14 grudnia 2017 r. do 13 stycznia 2018r. 

Następnie Rada Miejska Leszna uchwałą nr XLIV/603/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. przyjęła wspomniany wyżej Regulamin, którego treść znajduje się poniżej. Szczegóły dotyczące podjętej uchwały mozna znaleźć TUTAJ

Procedura naboru członków Komitetu rozpoczęła się 31 stycznia br. Otwarty nabór trwał do 16 lutego.

Skład Komitetu Rewitalizacji znany bedzie na początku marca 2018r.

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-02-21 10:10:52
0 Koszyk