Graficzny nagłówek podstrony

Dotacje na remont zabytków

 

DOTACJE  NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW Miasto Leszno oferuje właścicielom lub zarządcom nieruchomości na terenie Leszna wpisanych do rejestru zabytków dotacje na remont. Zasady przyznawania dotacji  reguluje Uchwała Rady Miasta Leszna nr XI/121/2015 z dnia 10 września 2015r. Dla kogo dotacja? O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorcy, będące właścicielami, zarządcami zabytku. Wysokość dofinansowania Dotacje mogą być udzielone do wysokości 50% kosztów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót. Właściciel lub zarządca zabytku może otrzymać dotację w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac, jeśli: zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga prac złożonych pod względem technologicznym, zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia prac w przypadku groźby unicestwienia lub degradacji. Jak ubiegać się o dotację? Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Miasta Leszna, do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona. Jeśli zabytek jest zagrożony degradacją, wniosek o dotację można złożyć w dowolnym terminie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w uchwale. Jeśli właścicielem lub zarządcą zabytku jest przedsiębiorstwo, dotacja stanowi pomoc de minimis. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości. Jeżeli kwota przeznaczona w budżecie Miasta Leszna na dotacje nie pozwala na załatwienie wszystkich prawidłowo złożonych wniosków, w pierwszej kolejności przyznaje się dotacje na zabytki o istotnym znaczeniu historycznym, artystycznym lub kulturowym. Natomiast w przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie miasta na prace konserwatorskie i remontowe – Prezydent Miasta Leszna może ogłosić dodatkowy nabór. Dotacje, po opinii merytorycznej, na wniosek Prezydenta Miasta Leszna przyznaje Rada Miejska Leszna w formie uchwały.   Uchwała o dotacjach obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.   Szczegółowych informacji dotyczących dotacji, dokumentacji wniosku udziela: Katarzyna Czyżak Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Tel. kom. 605 381 843 kczyzak@leszno.pl

DOTACJE  NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Miasto Leszno oferuje właścicielom lub zarządcom nieruchomości na terenie Leszna wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gm. ewidencji zabytków dotacje na remont. Zasady przyznawania dotacji reguluje Uchwała Rady Miasta Leszna nr XI/121/2015 z dnia 10 września 2015 r., zm. uchwałą IV/32/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dla kogo dotacja?

O dotację może się ubiegać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wysokość dofinansowania

Dotacje mogą być udzielone do wysokości 50% kosztów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót. Wnioskodawca może otrzymać dotację w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac, jeśli: zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga prac złożonych pod względem technologicznym, zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia prac w przypadku groźby unicestwienia lub degradacji.

Jak ubiegać się o dotację?

Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Miasta Leszna, do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona. Jeśli zabytek jest zagrożony degradacją, wniosek o dotację można złożyć w dowolnym terminie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w uchwale. Jeśli Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo, dotacja stanowi pomoc de minimis. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości. Jeżeli kwota przeznaczona w budżecie Miasta Leszna na dotacje nie pozwala na załatwienie wszystkich prawidłowo złożonych wniosków, w pierwszej kolejności przyznaje się dotacje na zabytki o istotnym znaczeniu historycznym, artystycznym lub kulturowym. Natomiast w przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie miasta na prace konserwatorskie i remontowe – Prezydent Miasta Leszna może ogłosić dodatkowy nabór.

Dotacje, po opinii merytorycznej, na wniosek Prezydenta Miasta Leszna przyznaje Rada Miejska Leszna w formie uchwały.  

Uchwała o dotacjach obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.  

Szczegółowych informacji dotyczących dotacji, dokumentacji wniosku udziela:

Katarzyna Czyżak

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Tel. kom. 605 381 843

kczyzak@leszno.pl

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-09-20 10:57:02
0 Koszyk