Graficzny nagłówek podstrony

Dla osób z niepełnosprawnościami

Niepełnosprawność - trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy zawodowej bądź jej ograniczenie.

Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem przez organ orzekający.

Przepisy

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy osób z niepełnosprawnością jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U 2018 poz.511)

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 roku.

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postepowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw.

Pełóny tekst Konwencji jest dostępny na stronie: www.prawo.sejm.gov.pl

Konwencja w tekście łatwym jest dostępna na stronie: www.psoni.org.pl

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-14 09:24:23
0 Koszyk