Graficzny nagłówek podstrony
KONKURSY (BAZA) 25 stycznia 2017

Conrad 2017 - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu literatury i promocji czytelnictwa”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z promocją twórczości Josepha Conrada Korzeniowskiego. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu jest:

 • promocja dorobku twórczego i postaci Josepha Conrada Korzeniowskiego,
 • działania na rzecz rozpowszechnienia świadomości związków Josepha Conrada Korzeniowskiego z Polską, a poprzez to zwiększenie wiedzy o Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej na świecie.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • Zadanie nr 1: wydarzenia kulturalne popularyzujące wiedzę o Josephie Conradzie Korzeniowskim: festiwale, konkursy, wystawy, seminaria, wyjazdy studyjne,
 • Zadanie nr 2: dzieła inspirowane twórczością i osobą Josepha Conrada Korzeniowskiego: utwory muzyczne, sceniczne, audio i audiowizualne, filmowe, multimedialne,
 • Zadanie nr 3: projekty promujące osobę i twórczość Josepha Conrada Korzeniowskiego i jego związki z Polską.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

 • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne,
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 3 450 000 zł.

Termin składania wniosków (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Instytut Książki,
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6,
31-148 Kraków ,

z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Conrad 2017”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2017-02-06 08:00:58
0 Koszyk