Graficzny nagłówek podstrony

Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"

Komu przysługuje

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

 • Słabowidzącym
 • Niesłyszącym,
 • Słabosłyszącym,
 • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 • Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych nie obejmuje uczniów uczęszczających do klasy I-III szkoły podstawowej, w przypadku, gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r ustawy o systemie oświaty.

Zasady udzielania pomocy

 1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek składa się u dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.
 3. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Dyrektor sporządza listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją prezydentowi miasta za pośrednictwem Wydziału Edukacji.
 5. Prezydent miasta przekazuje środki na udzielenie pomocy zakupu na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.
 6. Dyrektor szkoły ( w przypadku szkół niepublicznych prezydent miasta) zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka ) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie indywidualnym należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Termin

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej należy złożyć do 12 września br. w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Opublikował: Agnieszka Idczak kontakt: aidczak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-02-23 13:26:33
0 Koszyk