Graficzny nagłówek podstrony

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych i sportowych w szkołach podstawowych 2017/2018

Informacja o rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych i oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 )

 1. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy - Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy: 

 •  otrzymali promocję do klasy VII; 
 • uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

  2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust.1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych , o których mowa w ust.1 pkt 2; świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust.1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 ustawy – Prawo oświatowe. Przepisy art.131 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się.

 4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust.1 – 3 stosuje się.

 5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo oświatowe.”

Na podstawie art.137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )

1. Do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy :

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału; 
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust.1 , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej , o których mowa w ust.1 pkt 3.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa w art. 131 ust.2. Przepisy art. 131 ust.3 stosuje się. Harmonogram czynności dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno, w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018.

Harmonogram czynności dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno, w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego

 

 

18.04.2017-12.05.2017
2.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego

 

18.04.2017-05.05.2017
3.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

 

 

16.05.2017
4.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

09.05.2017-11.05.2017
5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

 

 

do 23.05.2017
6.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawności fizycznej

 

 

do 16.05.2017
7.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017 r. poz. 610 )

 

 

do 30.05.2017
8.

 

Złożenie świadectwa promocyjnego szkoły podstawowej

 

do 28.06.2017
9.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 30.06.2017
10.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 03.07.2017

 

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 )

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych , rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego/ oddziału sportowego w szkole podstawowej. 
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. 
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia , oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty szkół w godzinach od godz. 8.00 do godz.15.00
oddziały dwujęzyczne:
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 , pl. dr Metziga 14, tel.65 620 40 02, siedziba oddziału dwujęzycznego od 1 września 2017r. przy Placu Komeńskiego 1, w obecnym budynku Gimnazjum Nr 1; 
 •  Szkoła Podstawowa Nr 12 , ul. Rumuńska 6 a/b, tel. 65 520 02 30; 
oddziały sportowe:
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, Leszno, Rynek Zaborowski 41, tel. 65 527 00 11; 
 • Szkoła Podstawowa Nr 5, Leszno, ul. Łowiecka 50 C, tel. 65 527 12 20; 
 • Szkoła Podstawowa Nr 7, Leszno, Aleje Jana Pawła II 10, tel. 65 520 40 05; 
 • Szkoła Podstawowa Nr 9, Leszno, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 57, tel. 65 520 40 07; 
 • Szkoła Podstawowa Nr 13, Leszno, ul. Rejtana 1, tel. 65 526 75 95.

 


Opublikował: Agnieszka Idczak kontakt: aidczak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-07-21 11:25:05
0 Koszyk