pl gb de fr

Poniedziałek, 30 Listopada 2015, Imieniny obchodzą:

nk

START / Nasze miasto / Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Czym zajmuje się pomoc społeczna?

POMOC SPOŁECZNA jest instytucją polityki państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zajmuje się w mieście Lesznie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzebie ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.

 Pomoc społeczna w szczególności polega na:

• przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
• pracy socjalnej,
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Czym jest praca socjalna?

 PRACA SOCJALNA jest profesjonalnym działaniem społecznym realizowanym w określonej przestrzeni społecznej i czasie, niezależnie od tego jaki przybiera charakter. Praca socjalna ukierunkowana jest na pomoc jednostkom, grupom lub zbiorowością.

Jak jest rola pracownika socjalnego?

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, rozwijanie zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów poprzez usługi wspierające, korekcyjne i doradztwo.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LESZNIE
został utworzony w dniu 1 sierpnia 1999 roku na podstawie Uchwały Rady Miasta Leszna jako jednostka budżetowa gminy i powiatu Leszno. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, które w szczególności określa ustawa o pomocy społecznej.
W ramach pomocy środowiskowej funkcjonują Zespoły Pracy Środowiskowej. W skład Zespołu wchodzą dyplomowani pracownicy socjalni pracujący w środowisku bezpośrednio z podopiecznymi i ich rodzinami.

Pracownicy socjalni podzieleni są na Zespoły Pracy Środowiskowej według grup problemowych tj:

• d/s Rodzin Zastępczych,
• d/s Rodziny,
• d/s Bezrobocia,
• d/s Niepełnosprawności,
• d/s Uzależnień.

Pracownicy socjalni w poszczególnych zespołach zajmują się:

• przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania podopiecznych i ich rodzin,
• w oparciu o analizę sytuacji dokonują diagnozy i rozpoznawania potrzeb osób i ich rodzin,
• diagnozowaniem i rozpoznawaniem potrzeb środowiska lokalnego,
• opracowywaniem indywidualnych planów pomocy: finansowej, rzeczowej i w formie pracy socjalnej,
• współpracą z innymi instytucjami i specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia skutków negatywnych zjawisk społecznych.

 Pracownicy socjalni udzielają pomocy w zakresie:

• doradztwa,
• poradnictwa,
• informowania o prawach i uprawnieniach,
• rozmów wspierających,
• negocjacji i mediacji,
• usług korekcyjnych

udostępnij na FB
opublikował: MOPR Leszno kontakt: mopr@leszno.pl ostatnia zmiana: 2013-03-26 13:16:04

Regulamin komentowania w serwisie www.leszno.pl

  • Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość ingerencji lub niedopuszczenia do publikacji wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne, obyczajowe, są niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub promują własne strony internetowe, produkty itp.
  • Redakcja portalu prosi o unikanie pisania komentarzy w całości WIELKIMI LITERAMI.
  • Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do ostatecznego słowa w interpretacji tego regulaminu