pl gb de fr

Poniedziałek, 20 Października 2014, Imieniny obchodzą:

nk

START / Nasze miasto / Pomoc społeczna / Opieka zastępcza

Opieka zastępcza

       Pracownicy Zespołu ds. Rodzin Zastępczych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie zajmują się udzielaniem pomocy w formie świadczeń pieniężnych rodzicom biologicznym, pomocy na usamodzielnienie osobom, które opuściły opiekę zastępczą, pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach, udzielaniem pracy socjalnej, organizowaniem opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej. Pracownicy przygotowują rodzinę zastępczą do przyszłych zadań, udzielają rodzinom zastępczym wsparcia w rozwiązywaniu aktualnych problemów, przekazują informacje o istotnych sprawach dotyczących dziecka itp. Ponadto współpracują z takimi instytucjami jak Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy oraz Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 Rodzina zastępcza – jest to forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ograniczono władzę rodzicielską. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna jeśli spełniają warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nie są lub nie byli pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • uzyskały pozytywna opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

       Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następują na podstawie postanowienia Sądu. Przy czym pierwszeństwo w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej mają osoby spokrewnione z dzieckiem. W przypadku, gdy osoby spokrewnione nie mogą pełnić funkcji rodziny zastępczej, Sąd Opiekuńczy wskazuje innych kandydatów, którzy zgłaszają gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości sąd może skierować dziecko do placówki opiekuńczo wychowawczej.

Na terenie Miasta Leszna funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza – Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny, która mieści się w Lesznie na ul. Lipowej 33. Placówka jest przystosowana do przyjęcia 14 dzieci.

       W ramach współpracy pracownicy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego wspólnie z pracownikami z Działu Rodzin Zastępczych realizują program dotyczący naboru, szkolenia i kwalifikacji kandydatów zgłaszających gotowość do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci, które nie mogą być wychowywane w rodzinach biologicznych, w formie: przysposobienia, rodziny zastępczej, pogotowia rodzinnego, rodzinnego domu dziecka, rodziny zaprzyjaźnionej.

       OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY w Lesznie jest specjalistyczną placówką diagnostyczno – konsultacyjną. Zadaniem Ośrodka jest przede wszystkim inicjowanie i wspieranie różnych form zastępczego środowiska rodzinnego.

Do zadań Ośrodka dotyczących tworzenia zastępczego środowiska rodzinnego należy rozpatrywanie ofert kandydatów na rodziny zastępcze, przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych kandydatów na rodziców zastępczych, zapewnienie szkoleń indywidualnych i grupowych kandydatów, wydawanie opinii i zaświadczeń o kwalifikacjach kandydatów, pozyskiwanie i gromadzenie informacji o dzieciach wymagających objęcia rodzinną opieką zastępczą oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, upowszechniającej rodzinne formy opieki zastępczej.

 W zakresie poradnictwa dla rodzin zastępczych Ośrodek prowadzi:

 • poradnictwo dla rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej, w formie wskazówek psychologicznych i pedagogicznych oraz porad prawnych,
 • terapię indywidualną i rodzinną,
 • poprzez wywiady w rodzinach zastępczych wnikliwie rozpoznaje potrzeby danej rodziny i rozwiązuje problemy doraźne w miejscu zamieszkania lub nawiązuje współpracę z służbami pomocy społecznej, pedagogami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
 • na prośbę rodzin prowadzi badania psychologiczne wychowanków i wydaje opinię na piśmie,
 • udziela rodzinie zastępczej szczegółowych informacji o dziecku, jego sytuacji rodzinnej,
 • udziela informacji o specyficznych potrzebach dziecka tj. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie udziału w zajęciach rewalidacyjnych czy objęcia dziecka pomocą profilaktyczną czy resocjalizacyjną,
 • dba o podtrzymywanie więzi emocjonalnych łączących dziecko z rodzicami biologicznymi.

 

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
ul. Matejki 8
64-100 Leszno

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza nabór
na kandydatów na niespokrewnione i zawodowe rodziny zastępcze.
Rodzicem zastępczym może zostać każdy komu nie jest obojętny los dziecka, ma otwarte serce, chce pomóc, ma odpowiednie warunki mieszkaniowe, nie miał zawieszonych praw rodzicielskich, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej proszone są o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Korczaka 5, pokój nr 23 lub telefonicznie pod numerem 065-520-70-46, 529-58-47, 520-61-80-47, oraz do Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Lesznie na ul. Matejki 8, tel. 065-520-65-74.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 Jeżeli nie jest ci obojętny los dziecka masz otwarte serce i chcesz pomóc to jesteś dobrym kandydatem na rodzinę zastępczą.

        Pamiętaj, że decyzja aby zostać rodzina zastępczą musi być głęboko przemyślana. Zanim podejmiesz decyzję porozmawiaj ze swoja najbliższą rodziną i wysłuchaj ich zdania w tej sprawie. Skontaktuj się i porozmawiaj z funkcjonująca rodziną zastępczą o problemach i radościach związanych z działalnością na rzecz dzieci. Możesz skorzystać ze szkoleń zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie lub Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Lesznie.

udostępnij na FB
opublikował: MOPR Leszno kontakt: mopr@leszno.pl ostatnia zmiana: 2012-05-04 11:17:04

Regulamin komentowania w serwisie www.leszno.pl

 • Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość ingerencji lub niedopuszczenia do publikacji wypowiedzi, które nie odnoszą się do tematu artykułu, naruszają normy prawne, obyczajowe, są niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub promują własne strony internetowe, produkty itp.
 • Redakcja portalu prosi o unikanie pisania komentarzy w całości WIELKIMI LITERAMI.
 • Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do ostatecznego słowa w interpretacji tego regulaminu