Graficzny nagłówek podstrony

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych 2017/2018

Informacja o rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się (z urzędu) na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej prowadzone jest w okresie do 14 kwietnia 2017r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni .

W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają kartę zgłoszenia dziecka .

Druk zgłoszenia będzie do pobrania bezpośrednio w sekretariacie szkoły bądź ze strony internetowej szkoły.

Na podstawie art. 133 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o światowe ( Dz. U z 2017r. poz. 59) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 18 kwietnia 2017r. do 05 maja 2017r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły dokonuje rodzic/prawny opiekun.

Informacja o określeniu kryteriów do postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkół podstawowych, ustaleniu liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na rok szkolny 2017/2018:

 • rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w danej szkole – 15 pkt 
 • dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły – 10 pkt 
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców – 7 pkt 
 • wielodzietność rodziny kandydata – 7 pkt 
 • sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem – 5 pkt 
 • niepełnosprawność kandydata – 2 pkt 
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 2 pkt 
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 4 pkt
 •  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata– 2 pkt  
 1. Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły. 
 2.  Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 dokonuje dyrektor przedszkola wydając zaświadczenie. Za potwierdzenie spełniania przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 3 i pkt 4 uznaje się oświadczenie rodzica. 
 3.  Za potwierdzenie spełnianie przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 uważa się dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r., poz.575 ze zm.); 
 4.  Za potwierdzenie spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 6-9 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. Nr 127, poz. 2046 ze zm. ). 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

18.04.2017-05.05.2017 03.07.2017
2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

30.05.2017 10.07.2017
3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

06.06.2017 15.07.2017
4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

do 09.06.2017 24.07.2017
5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

12.06.2017 31.08.2017
Opublikował: Agnieszka Idczak kontakt: aidczak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-09-05 14:20:35
0 Koszyk