Graficzny nagłówek podstrony

Kino, teatr, kultura

Archiwum Państwowe

Adres:
Ludwika Solskiego 71
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.839712, 16.601897

Kontakt:
Tel.: +48 65 526 97 19
info@archiwum.leszno.pl
www.archiwum.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Archiwum Państwowe w Lesznie organizuje m.in. wystawy, lekcje, prezentując w ten sposób swe bogate zbiory i przybliżając historię Leszna.

Archiwum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartki do 17.00 (za wyjątkiem lipca i sierpnia).

Do zadań Archiwum Państwowego, także tego w Lesznie, należy:

 • Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego,
 • Ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobu archiwalnego,
 • Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym,
 • Wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
 • Prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych,
 • Popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
 • Zabezpieczanie dokumentacji płacowoosobowej likwidowanych zakładów pracy.
Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Adres:
Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.84869,16.580293

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 60 60
promocja@pwsz.edu.pl
www.pwsz.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Aula Wyższej Szkoły Humanistycznej

Adres:
Krótka 5
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.843759,16.5774

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 47 77

www-wsh-leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Aula audiowizualna o powierzchni ok. 1500 m2, w której zasiąść może 500 osób. W dolnych kondygnacjach budynku znajdą się pomieszczenie dla klubu studenckiego.

Aula Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania

Adres:
Ostroroga 9a
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.848103, 16.584630

Kontakt:
Tel.: +48 65 526 32 00
wsmiz@wsmiz.edu.pl
www.wsmiz.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie powstała w 1993 roku. Założył ją dr Jan Sołtysiak, były pracownik Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W Lesznie prężnym ośrodku gospodarczym istniało zapotrzebowanie na taką placówkę. Realizację tego pomysłu umożliwiła ustawa o szkolnictwie wyższym z września 1990 roku.

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie jest pierwszą, samodzielną uczelnią wyższą związaną trwale z ziemią leszczyńską, mającą swą siedzibę i władze akademickie w Lesznie .Uczelnia uzyskała zezwolenie na działalność w dniu 22 października 1993 roku, a 16 grudnia 1997 roku Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję o udzieleniu zezwolenia Uczelni na dalsze 25 lat działalności.

Uczelnia jest wpisana obecnie do rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod pozycją "33", jest zawodową szkołą wyższą i prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Zarządzanie.

Siedziba Uczelni mieści się w Lesznie przy ulicy Ostroroga 9a. Jest to kompleks nowych i nowoczesnych budynków dydaktycznych i sportowych.

W corocznych rankingach wielu pism i instytucji Uczelnia zajmowała i zajmuje wysoką pozycję, na przykład według rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" z 2008 roku Uczelnia została uznana za 10 w Polsce i najlepszą w Wielkopolsce niepubliczną licencjacką szkołę wyższą.

Od czerwca 1998 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo, - "Merkuriusz Leszczyński" - który akcentuje najważniejsze problemy życia Uczelni oraz spełnia rolę edukacyjną w zakresie ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów i prawa.

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania zgodnie z wymaganiami rynku i aspiracjami młodzieży poszerza corocznie swoją ofertę edukacyjną uruchamiając nowe specjalności. Od roku akademickiego 2008/2009 w ramach kierunku "Zarządzanie" Uczelnia wprowadziła 2 nowe specjalności: Zarządzanie w logistyce oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

 

 

Biblioteka Uczelniana PWSZ

Adres:
Opalińskich 1
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.851489, 16.579026

Kontakt:
Tel.: +48 65 525 01 11
biblioteka@pwsz.edu.pl
www.biblioteka.pwsz.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, naukowo-technicznych i dydaktycznych. Biblioteka chce również pełnić w środowisku lokalnym funkcję ośrodka upowszechniania nauki i kultury oraz informacji o regionie.

Biblioteka realizuje swą misję poprzez:

 • udział w organizacji pracy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów PWSZ,
 • współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska uczelnianego i lokalnego przez dostarczanie nowoczesnej wiedzy i usług,
 • zapewnianie dogodnego dla użytkowników dostępu do zbiorów własnych i globalnych zasobów informacyjnych,
 • szkolenie użytkowników zakresie umiejętnego korzystania ze zbiorów biblioteki oraz informacji naukowej,
 • rozwijanie i unowocześnianie usług stosownie do potrzeb Uczelni i środowiska lokalnego
 • permanentne doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki,
 • nawiązywanie współpracy środowiskowej, ogólnokrajowej i międzynarodowej w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i pozyskiwania zbiorów,
 • promocję i popularyzowanie Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych.
Teatr Miejski w Lesznie

Adres:
Gabriela Narutowicza 69
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.850612, 16.575533

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 92 70
lisowski@teatrmiejskileszno.pl
www.teatrmiejskileszno.pl

Informacje dodatkowe:

Z radością informujemy, że 30 marca 2016r. Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał porozumienie z Panem Łukaszem Borowiakiem, Prezydentem Miasta Leszna, na mocy którego od 1 kwietnia 2016r. likwiduje się Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie i konstytuuje się Teatr Miejski w Lesznie.

Kino Cinema 3D

Adres:
Al. Konstytucji 3 Maja 12
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.827516,16.600059

Kontakt:
Tel.: +48 65 537 65 49
leszno@cinema3d.pl
www.cinema3d.pl

Informacje dodatkowe:

Otwarcie kina miało miejsce 14 grudnia 2012r. Jest to pierwszy wielosalowy multipleks w regionie.

 • 4 klimatyzowane sale (786 foteli)
 • podwójne kanapy w ostatnich rzędach
 • miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • technologia 3D - DepthQ
Klub Kwadrat

Adres:
Armii Krajowej 15
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.846715,16.59757

Kontakt:
Tel.: +48 65 520 03 33
info@kwadratleszno.pl
www.kwadratleszno.pl

Informacje dodatkowe:

Osiedlowy Klub "Kwadrat" powstał w 1987 r. Powstał, aby zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców osiedli Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Praca klubu polega głównie na organizowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży, na rozwijaniu ich zainteresowań artystycznych.

W klubie działa wiele sekcji i zespołów skupiających pokaźne grono dzieci. Sekcje i zespoły prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów, którzy potrafią rozwijać talenty i zainteresowania dzieci i młodzieży oraz pobudzić ich wrażliwość estetyczną.

Klub organizuje imprezy cykliczne: Wieczór Kolęd, Akcja Zima, Dzień Teatru, Dzień Dziecka, Akcja Lato, Dni Kwadratu. Jest organizatorem wystaw i koncertów.

Klub OBOK

Adres:
Gabriela Narutowicza 6
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.844446, 16.574279

Kontakt:
Tel.:

Informacje dodatkowe:

Budynek Klubu „OBOK” został przekazany w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w listopadzie 1992r. Prócz salki widowiskowej posiada pracownię plastyczną i fotograficzną oraz jedno pomieszczenie administracyjne. W 1998r. zainstalowano ogrzewanie gazowe, a rok później odmalowany został cały budynek.

Miejska Biblioteka Publiczna

Adres:
Bolesława Chrobrego 3
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.844282,16.576737

Kontakt:
Tel.: +48 65 520 53 55

www.mbpleszno.leszczynskie.net

Informacje dodatkowe:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie została powołana uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia 18 maja 1948 r. i otwarta dla czytelników 16 stycznia 1949 r. W maju 1977 r. nadano jej imię Stanisława Grochowiaka, leszczyńskiego poety, a uroczystość połączono z przekazaniem na potrzeby biblioteki budynku dawnego "Hotelu Polskiego", gdzie do chwili obecnej mieści się główna siedziba biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna ma 7 filii działających na terenie całego miasta. Prowadzi tez Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży. Poza tym leszczyńska biblioteka jest ważnym ośrodkiem kulturalnym. Organizuje liczne wystawy, spotkania autorskie, koncerty, spektakle. Na te cele zostały specjalnie przystosowane 2 pomieszczenia: Galeria za Regałami i Galeria Lochy.

Miejski Ośrodek Kultury

Adres:
Bolesława Chrobrego 3a
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.844024,16.576758

Kontakt:
Tel.: +48 65 529 99 85
mok@mok.leszno.pl
www.mok.leszno.pl

Informacje dodatkowe:

Miejski Ośrodek Kultury jest placówką poruszającą się w obrębie szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Zajmujemy się nie tylko organizacją czasu wolnego mieszkańców Leszna, tworzeniem warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień mieszkańców miasta i powiatu oraz promowaniem ich talentów. Jesteśmy też bowiem organizatorem licznych imprez cyklicznych i okazjonalnych, w tym koncertów, spektakli, konkursów i przeglądów o zasięgu nawet ogólnopolskim, o tym wszyscy wiedzą!

Nowością w naszej działalności jest tzw. impresariat. Bazując na naszym dotychczasowym doświadczeniu, na kontaktach i współpracy z wszystkimi artystami sceny i estrady o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, możemy być organizatorem, pomysłodawcą i wykonawcą Państwa prywatnej czy firmowej uroczystości!

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Adres:
Wałowa 3
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.845131,16.571447

Kontakt:
Tel.: +48 65 520 74 73, +48 65 520 61 30
psmleszno@wp.pl
http://www.psm.leszno.pl/

Informacje dodatkowe:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego powstała pod koniec lat 70-tych. Początkowo nie posiadała własnego budynku, potem kilkakrotnie zmieniała adres, by w 2006 ostatecznie przenieść się do obecnej siedziby. Obecnie Szkoła Muzyczna mieści się w dwóch budynkach. Przed nimi znajduje się fontanna, a dookoła piękny ogród.

Nauczyciele prowadzą zajęcia indywidualne w trzech sekcjach instrumentalnych:

 • Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusyjnych (klarnet, saksofon, trąbka, puzon, tuba, waltornia, flet, perkusja, fagot),
 • Sekcja Instrumentów Klawiszowych (fortepian, akordeon),
 • Sekcja Instrumentów Strunowych (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara).

Obok zajęć indywidualnych, nauczyciele prowadzą zespoły kameralne. Uczniowie mogą znaleźć swoje miejsce w zespole i rozwijać dodatkowo umiejętności muzyczne.

Zespoły kameralne, które oferuje uczniom Szkoła Muzyczna:

 • Chór szkolny,
 • Orkiestra,
 • Zespół Smyczkowy I st.
 • Zespół Kameralny,
 • Zespół Kameralny Instrumentów Dętych Drewnianych,
 • Zespół Perkusyjny,
 • Zespół Akordeonowy,
 • Zespół Gitarowy I st.,
 • Zespół Klarnetowy.
Zielona 14

Adres:
Zielona 14
64-100 Leszno

Współrzędne:
51.84356,16.575898

Kontakt:
Tel.: +48 665 665 153

www.zielona14.pl

Informacje dodatkowe:

Zielona 14 to magiczna szufladka ulokowana w ciasnych zakamarkach starówki Leszna. Znaleźć - sztuka, odkryć - wielka niespodzianka. Za szklaną witryną istny labirynt pomieszczeń i pakamer. Prezenty, dekoracyjne bibeloty i sklep z winami z polecenia Marka Kondrata. Przez ten sklep się wchodzi, choć ostrożnie, tłumacząc w ten sposób rozanielone oblicza klientów.

Degustacje, doradztwo, wysmakowana oferta, spotkania tematyczne.

Przyjmujemy zapisy na kursy wiedzy podstawowej o winie. Zapraszamy!!

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-06-13 11:55:41
0 Koszyk