Graficzny nagłówek podstrony

Inicjatywa lokalna

Zaproszenie do składania wniosków na realizację inicjatyw lokalnych.


1.   Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta Leszna z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Podstawami prawnymi inicjatywy lokalnej są:
1)     Uchwała Nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 2252) – zwana dalej Uchwałą.
2)     Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239) art. 19 c ust.1 - zwana dalej Ustawą.


2.   Zadania jakich mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Leszna w zakresie inicjatywy lokalnej:
1)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2)     działalności charytatywnej;
3)     podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4)     działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6)    promocji i organizacji wolontariatu;
7)    edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego,
8)     działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
9)     ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11)  rewitalizacji.


3.   Kto może wystąpić z wnioskiem?
1) mieszkańcy miasta Leszna bezpośrednio,
2) mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Leszna oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

4. Co powinien zawierać składany wniosek?
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:
1)   nazwę i opis zadania;
2)  termin i miejsce realizacji zadania;
3)  informacje o grupie inicjatywnej;
4)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
5)  opis dotychczas wykonanych prac;
6)  opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
7)  określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
8)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:
a)  całkowity koszt,
b)  wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c)  oświadczenie o zgromadzonych środkach finansowych, na poziomie nie niższym, niż 10% kosztu realizacji zadania,
9)  informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
10)   informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy
z administracją publiczną;
11)   imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami
12)   imienną listę osób potwierdzających zaangażowanie w inicjatywę.

5. Jak złożyć wniosek?
1)  Wnioski o wsparcie inicjatyw lokalnych należy złożyć  na formularzu, którego wzór określa Zarządzenie Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie procedur  dotyczących wykonania uchwały Nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
2) Wnioski należy złożyć:
a)    osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15,
b)    za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Leszna, Wydział Promocji i Rozwoju,  ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
3) Wnioskodawca składa podpisany wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie inicjatywy lokalnej w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie .doc (na płycie CD/DVD lub innym nośniku). Wniosek należy złożyć w tożsamej wersji papierowej i elektronicznej.
4) Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić również pełną nazwę i adres Wnioskodawcy oraz dopisać:
„Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

6. Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:
1)    Złożone dokumenty rejestruje Wydział Promocji i Rozwoju, który w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosku, ustala komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Leszna bądź jednostkę organizacyjną Miasta Leszna, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i po akceptacji Prezydenta przekazuje jej złożony wniosek.
2)    Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna bądź jednostka organizacyjna Miasta Leszna:
a)    w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni roboczych,
b)    ocenia wniosek pod względem formalnym zgodnie z kartą oceny wniosku stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały,
c)    przekazuje oceniony pod względem formalnym wniosek Wydziałowi Promocji i Rozwoju.
3)    Wydział Promocji i Rozwoju przedkłada Prezydentowi propozycję składu Komisji, w celu dokonania oceny wniosków pod względem merytorycznym.
4)    Komisja, powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta, ocenia wnioski zgodnie z kryteriami określonymi w § 4 Uchwały i przedkłada Prezydentowi protokół z prac Komisji zawierający proponowaną ocenę wniosków.
5)    Prezydent na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję podejmuje decyzję o przyjęciu wniosków do realizacji.
6)    Wyniki naboru wniosków zostają zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. O stanowisku Prezydenta Miasta Leszna zostają niezwłocznie powiadomieni Wnioskodawcy. W piśmie zawiera się informację o właściwej komórce organizacyjnej Miasta Leszna, bądź jednostce organizacyjnej Miasta Leszna, która będzie inicjatywę realizować. Kopia pisma zostaje przekazana do właściwej komórki/jednostki.
7)    Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna lub jednostka organizacyjna Miasta Leszna wraz z Wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania.
8)    W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Miasto Leszno zawiera niezwłocznie umowę na czas określony z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej. 
Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej z inicjatorem zawierana jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia o wynikach nabory wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej. Miasto Leszno  może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego. 

7. Kryteria oceny wniosków:
1)    celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
liczba uczestników inicjatywy lokalnej.
2)    stan przygotowania lub realizacji zadania
3)    wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym  niż 30% kosztu realizacji zadania (w tym co najmniej 10% wkład finansowy).
4)     liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej.
Środków wydatkowanych przez Inicjatora na przygotowanie inicjatywy lokalnej (przed dniem złożenia wniosku) nie zalicza się do wkładu własnego Inicjatora.

8. Jaki może być wkład mieszkańców w realizację inicjatywy?
1) Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców, inicjatorów) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Stawki godzinowe powinny odpowiadać stawkom rynkowym. Na etapie składania wniosku inicjator musi posiadać zgromadzone środki finansowe, na poziomie nie niższym niż 10% kosztu realizacji zadania, co potwierdza oświadczeniem
2) W ramach inicjatywy mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji.

9. Jaki może być wkład Miasta w realizację inicjatywy?
1) Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również np. zakup usług i dóbr). Jeśli rolą samorządu w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będzie zabezpieczenie wkładu finansowego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko jest wydatkowany bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych.
2)  Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej
3)  Realizacja inicjatywy lokalnej następuje zgodnie z przepisami prawa – w tym prawa zamówień publicznych.

10. Na czym polega współpraca z Miastem w ramach inicjatywy lokalnej?
1) W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna  lub jednostka organizacyjna Miasta Leszna wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta Miasta Leszna  z wnioskodawcą.
2) Umowa powinna zawierać w szczególności:
a) oznaczenie stron umowy,
b)        szczegółowy opis współfinansowanego zadania publicznego oraz termin wykonania inicjatywy,
c)        zobowiązania wnioskodawcy i Miasta,
d)        udział członków grupy inicjatywnej,
e)        termin i sposób rozliczenia realizacji zadania publicznego,
f)         regulacje ustalające fakt przejęcia przez Miasto Leszno  prawa własności do przedmiotów stanowiących wkład własny wnioskodawcy.
3) Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.
4) Inicjatywa lokalna zostanie sfinansowana z budżetu Miasta Leszna na rok 2016.


11. Co się dzieje po zrealizowaniu inicjatywy?
Właściwa komórka bądź jednostka organizacyjna  Miasta Leszna współpracuje  z grupą inicjatywną. Po zrealizowaniu inicjatywy wspólnie z inicjatorami przygotowuje sprawozdanie.

Szczegóły poniżej:

- Zarządzenie Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie procedur  dotyczących wykonania uchwały Nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych,

- Uchwała Nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 2252).

Informacji nt. inicjatywy lokalnej udziela: Beata Nawrocka, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, tel. 65 520 19 82, e-mail: bnawrocka@leszno.pl.

Opublikował: Beata Nawrocka kontakt: bnawrocka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-05-04 11:36:14
0 Koszyk