Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 19 maja 2017

Granty na sfinansowanie ciekawych projektów dla NGO

Zdjęcie, Granty na sfinansowanie ciekawych projektów dla NGO

Na stronie www.leszno.pl w zakładce KONKURSY pojawiło się kilka nowych, ciekawych możliwości znalezienia dofinansowania na działanie organizacji pozarządowej, spółdzielni socjalnej, ale także zachęcające społeczników i ludzi działających w grupach nieformalnych do składania wniosków na dofinansowanie interesujących inicjatyw.

15 maja 2017 ruszyła rejestracja do programu TESCO "Decydujesz, pomagamy". Organizatorem programu jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym programu oraz fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom. Partnerem merytorycznym programu jest natomiast Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia". Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne lub grupy mieszkańców, które aktywnie działają w lokalnej społeczności.

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostanie przyznany jeden grant na realizację lokalnej inicjatywy. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia.

Trzecia edycja programu „Decydujesz, pomagamy" rozpoczyna się 15 maja 2017 roku i potrwa do połowy listopada 2017 roku - wówczas zostaną ogłoszone wyniki i lista zwycięzców. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu programu znajdują się w Regulaminie oraz na stronie programu w zakładce Zasady i harmonogram.

W Programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących zagadnień:
a. wspierania lokalnej aktywności,
b. działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne   działania lokalnych społeczności,
c. edukacji dzieci i młodzieży - kształtowania umiejętności miękkich,
d. ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.

Całkowita kwota dotacji 650 000 złotych zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie 125 najwyżej ocenionych inicjatyw. Wstępnego wyboru projektów dokona Komisja Grantowa, a ostatecznego – klienci sieci Tesco w głosowaniu. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 złotych.
Rejestracja trwa do 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji pod linkiem:

https://pomagamy.tesco.pl/

 

Ciekawe możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych oferuje Fundacja ENEA.  Udziela ona wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit).

Rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia – to kluczowe obszary działania Fundacji Enea.

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea, m.in., poprzez:

  • wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów,
  • wsparcie pracowników Grupy Enea, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Fundacja Enea to jedyny podmiot w Grupie Enea udzielający wsparcia na cele społeczne.  Udziela ona wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty:

-fundacje,

-stowarzyszenia,

-szkoły, uczelnie,

-placówki opiekuńczo-wychowawcze,

-ośrodki opieki społecznej,

- szpitale,

 -jednostki samorządu terytorialnego

 oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Wspierane cele:
1. Działalność charytatywna;
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
6. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
7. Ochrona i promocja zdrowia;
8. Działalność charytatywno-opiekuńcza;
9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
11. Ratownictwo i ochrona ludności;

W 2016 r. projekty fundacji realizowane były w 4 województwach: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie oraz zachodniopomorskie, ale w regulaminie udzielania wsparcia brak jest ograniczeń terytorialnych.

 Więcej informacji :

www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji/dzialalnosc-fundacji

 

Fundacje Velux właśnie ogłosiły nabór wniosków w ramach programu wspierającego projekty w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech.  Do 15 czerwca br. polskie organizacje pozarządowe, działacze społeczni, instytucje oraz władze publiczne mogą składać wnioski do FUNDACJI VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych z poprawą możliwości kształcenia i zatrudniania młodych ludzi, którzy nie ukończyli szkoły średniej.

 Ogłoszony niedawno przez Fundacje Velux projekt grantowy koncentruje się na młodych ludziach, którzy nie ukończyli szkoły średniej. Jego głównym celem jest wsparcie inicjatyw, które będą służyły poprawie ich szans edukacyjnych oraz perspektyw zatrudnienia.

Fundacje Velux zamierzają wspierać m.in. projekty dotyczące: rozwoju systemu kształcenia zawodowego, poradnictwa zawodowego dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli, jak również zwiększenia kontaktów pomiędzy szkołami oraz firmami. Składane do fundacji wnioski mogą dotyczyć także inicjatyw na rynku pracy, które będą koncentrowały się na szkoleniach zawodowych, programach stypendialnych, działaniach z zakresu przedsiębiorczości społecznej, skierowanych do bezrobotnej młodzieży nieposiadającej odpowiedniego wykształcenia.

Wszelkie szczegółowe informacje o najnowszym naborze grantów, a także formularze aplikacyjne znajdują się na stronie

http://veluxfoundations.dk/en/call-improving-educational-and-employment-opportunities-young-people

FUNDACJE VELUX składają się z dwóch organizacji non-profit, będących prywatnymi fundacjami dobroczynnymi VILLUM FOUNDEN i VELUX FOUNDEN. 

Wśród ich obszarów działania są cele naukowe, środowiskowe, społeczne i kulturalne w Danii i na świecie. W 2016 roku, obie fundacje przyznały granty o łącznej wartości około 155 mln euro. Obie fundacje zostały powołane do działania przez dyplomowanego inżyniera Villum Kann Rasmussena - założyciela firmy VELUX i innych przedsiębiorstw z Grupy VKR, których misją jest dostarczanie ludziom światła, świeżego powietrza i lepszych warunków do życia. FUNDACJE VELUX działają w Polsce i w ciągu ostatnich 10 lat przekazały dla polskich organizacji ponad 100 mln zł na projekty przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

 

Więcej konkursów i programów grantowych w zakładce  KONKURSY

 

 

 

15 maja 2017 ruszyła rejestracja do programu TESCO "Decydujesz, pomagamy". Organizatorem programu jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym programu oraz fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom. Partnerem merytorycznym programu jest natomiast Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia". Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne lub grupy mieszkańców, które aktywnie działają w lokalnej społeczności. Program grantowy „Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostanie przyznany jeden grant na realizację lokalnej inicjatywy. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia. Trzecia edycja programu „Decydujesz, pomagamy" rozpoczyna się 15 maja 2017 roku i potrwa do połowy listopada 2017 roku - wówczas zostaną ogłoszone wyniki i lista zwycięzców. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu programu znajdują się w Regulaminie oraz na stronie programu w zakładce Zasady i harmonogram. W Programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących zagadnień: a. wspierania lokalnej aktywności, b. działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności, c. edukacji dzieci i młodzieży - kształtowania umiejętności miękkich, d. ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych. Całkowita kwota dotacji 650 000 złotych zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie 125 najwyżej ocenionych inicjatyw. Wstępnego wyboru projektów dokona Komisja Grantowa, a ostatecznego – klienci sieci Tesco w głosowaniu. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 złotych. Rejestracja trwa do 30 czerwca 2017 r. Więcej informacji pod linkiem: https://pomagamy.tesco.pl/

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/III_edycja_programu_Decydujesz__pomagamy.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
15 maja 2017 ruszyła rejestracja do programu TESCO "Decydujesz, pomagamy". Organizatorem programu jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym programu oraz fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom. Partnerem merytorycznym programu jest natomiast Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia". Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne lub grupy mieszkańców, które aktywnie działają w lokalnej społeczności. Program grantowy „Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostanie przyznany jeden grant na realizację lokalnej inicjatywy. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia. Trzecia edycja programu „Decydujesz, pomagamy" rozpoczyna się 15 maja 2017 roku i potrwa do połowy listopada 2017 roku - wówczas zostaną ogłoszone wyniki i lista zwycięzców. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu programu znajdują się w Regulaminie oraz na stronie programu w zakładce Zasady i harmonogram. W Programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących zagadnień: a. wspierania lokalnej aktywności, b. działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności, c. edukacji dzieci i młodzieży - kształtowania umiejętności miękkich, d. ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych. Całkowita kwota dotacji 650 000 złotych zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie 125 najwyżej ocenionych inicjatyw. Wstępnego wyboru projektów dokona Komisja Grantowa, a ostatecznego – klienci sieci Tesco w głosowaniu. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 złotych. Rejestracja trwa do 30 czerwca 2017 r. Więcej informacji pod linkiem: https://pomagamy.tesco.pl/

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/III_edycja_programu_Decydujesz__pomagamy.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-05-19 13:59:50
0 Koszyk