Graficzny nagłówek podstrony

Rekrutacja do przedszkoli - 2017/2018

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Lesznie na rok szkolny 2017/2018.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych przeprowadza się na wolne miejsca w danym przedszkolu.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Leszna.Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Leszna możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 składają u dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 30 marca do 6 kwietnia 2017 roku.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Wydawanie i przyjmowanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018” odbywać się będzie w dniach od 10 kwietnia 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku.

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby kandydatów mieszkających na terenie Leszna niż liczby wolnych miejsc w danym przedszkolu odbywa się I etap rekrutacyjny, w którym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe wynikające z ustawy o systemie oświaty., które mają jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata; 
 • niepełnosprawność kandydata; 
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Na II etapie rekrutacyjnym stosuje się kryteria dodatkowe :

 • „dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 95 pkt;”
 •  dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców studiujących / uczących się w systemie dziennym – 45 pkt;
 •  rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci – 17 pkt;
 •  miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole –11 pkt; 
 • dziecko jednego rodzica pracującego -9 pkt 
 • dziecko uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola – 7 pkt. 

Kryteria podstawowe i dodatkowe rodzice deklarują we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 i potwierdzają stosownymi dokumentami. Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do :

 • pobrania od Dyrektora bądź ze strony internetowej przedszkola wniosku od 10 kwietnia 2017 roku;
 •  złożenia wniosku i odpowiednich dokumentów do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli publicznych do 28 kwietnia 2017 roku. 

Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 w terminie do 31 maja 2017 roku.

Przedszkola publiczne zgodnie z zatwierdzoną organizacją pracy gwarantują pobyt dziecka na :

9 godzin

 • Przedszkole Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 10, Nr 11, Nr 13, Nr 18, Nr 19, Nr 20, Nr 21; 
 • Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety;
 •  Przedszkole Publiczne Happy Days; 
 • Przedszkole Językowe Bajka; 
 • Przedszkole Publiczne Bajkowy Las.

 9 godzin lub 5 godzin

 • Przedszkole Nr 8, Nr 12; 
 •  oddziały przy SP Nr 9. 

9 godzin lub 7 godzin 

 • Przedszkole Nr 6, 
 • Nr 7. 7 godzin Przedszkole Nr 15. 

Do pobrania bezpośrednio u Dyrektora Przedszkola bądź ze strony internetowej przedszkola będzie :

 • wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2017/2018, 
 • wzór - oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata, 
 • wzór - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym, 
 • wzór - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka, deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu na rok szkolny 2017/2018. 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 udzielają Dyrektorki Przedszkoli Publicznych w Lesznie.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018

Termin Rodzaj czynności
10.04.2017-28.04.2017

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

02.05.2017-09.05.2017

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

22.05.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

14.05.2017-31.05.2017

 

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

 

05.06.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

Postępowanie uzupełniające

Termin Rodzaj czynności
10.07.2017-14.07.2017

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

17.07.2017-21.07.2017

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

02.08.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

03.08.2017-04.08.2017

 

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

07.08.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Z ofertą przedszkola zapoznać się można na stronie internetowej:

 1. Przedszkola Miejskiego nr 3 
 2. Przedszkola Miejskiego nr 4 
 3. Przedszkola Miejskiego nr 5 
 4. Przedszkola Miejskiego nr 6 
 5.  Przedszkola Miejskiego nr 7 
 6.  Przedszkola Miejskiego nr 8 
 7.  Przedszkola Miejskiego nr 10 
 8. Przedszkola Miejskiego nr 11 
 9. Przedszkola Miejskiego nr 12 
 10.  Przedszkola Miejskiego nr 13 
 11. Przedszkola Miejskiego nr 15 
 12. Przedszkola Miejskiego nr 18 
 13. Przedszkola Miejskiego nr 19 
 14. Przedszkola Miejskiego nr 20 
 15.  Przedszkola Miejskiego nr 21 
 16.  Szkoła Podstawowa Nr 9 
 17. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 
 18. Przedszkole Publiczne Happy Days 
 19. Przedszkole Językowe Bajka 
 20. Przedszkole Publiczne Bajkowy Las

 

 

0 Koszyk